PRŮVODCE SPOTŘEBITELE

V í t e ,  c o   j í t e ?

aneb
jak se vyhnout geneticky manipulovaným potravinám

aktualizované vydání červen 2001


Ačkoliv si většina lidí v České republice nepřeje, aby se u nás geneticky manipulované (GM) potraviny prodávaly, bylo zjištěno, že tyto potraviny již pronikly na náš stůl. GM potraviny se zatím nemusí označovat (tato povinnost vstoupí v platnost až od roku 2002), a tak nezjistíte, zda ta či ona potravina je geneticky upravena či nikoliv. I Vy máte právo vědět, jaké potraviny si kupujete! Organizace Greenpeace proto připravila toto aktuální vydání Průvodce spotřebitele, abychom Vám alespoň částečně usnadnili výběr.

Co si představit pod pojmem geneticky manipulované potraviny?
Nový vědní obor, genetické inženýrství, umožňuje přenášet geny - základní jednotky dědičné informace - mezi různými biologickými druhy, a to způsobem, který je přírodě cizí. Vědci pracující v tomto oboru vnášejí geny baktérií do rajčat, geny ryb do jahod nebo lidské geny do ovcí. Vznikají tak zcela nové, tzv. geneticky manipulované organismy (GMO), ze kterých se připravují geneticky manipulované (GM) potraviny.

Které potraviny mohou být geneticky manipulované? V současné době přicházejí v úvahu především potraviny obsahující geneticky manipulovanou kukuřici nebo sóju. Sója je v různých formách (například jako mouka, olej nebo emulgátor lecitin) přítomna zhruba v 60 procentech zpracovávaných potravin. Pro vegetariány je jedním z nejdůležitějších zdrojů bílkovin.

Již dnes se v České republice provádějí polní pokusy s geneticky manipulovanou kukuřicí, cukrovou řepou, řepkou, pšenicí a dalšími plodinami. Cílem pokusů je registrovat GM plodiny pro český trh a umožnit jejich pěstování ve velkém měřítku.

Jsou GM potraviny (ne)bezpečné?
Geneticky manipulované organismy představují neodhadnutelné riziko nejen pro životní prostředí, ale i pro zdraví lidí. Zavedení cizorodých genů, např. z hmyzu do plodiny totiž může způsobit, že rostlina "vyrábí" stejnou bílkovinu jako hmyz. Jestliže tuto rostlinu sníme, přijmeme bílkovinu, se kterou náš organizmus pravděpodobně nikdy před tím nepřišel do styku. V souvislosti s konzumací GM potravin existují obavy ze vzniku nových antinutričních či toxických látek a výskytu nových alergií. Znepokojující je také možný přenos rezistence na antibiotika na patogenní baktérie ve střevech zvířat nebo lidí. Pokud by bakterie tuto rezistenci získaly a způsobily onemocnění, nemusela by léčba antibiotiky vůbec zabrat, protože by mikrobi byli vůči antibiotiku odolní. Neexistuje jediný výzkum, který by sledoval dlouhodobější vliv GM potravin na lidské zdraví. Proto dnes nikdo spolehlivě neví, jaký vliv bude mít dlouhodobá konzumace GM potravin na lidský organismus.

Vedle rizik pro lidské zdraví představují GMO riziko i pro životní prostředí. Nejčastěji se hovoří o narušení rovnováhy ekosystémů, zániku druhů, snižování druhové rozmanitosti, a také o tzv. "genetickém znečištění". Bylo zjištěno, že pyl geneticky manipulované Bt-kukuřice zabíjí larvy motýla monarchy. Počítačová simulace také naznačila, že i malé množství geneticky manipulovaných ryb by mohlo způsobit vyhynutí původních populací ryb.

Označování GM potravin, jež u nás začne platit až od roku 2002, a které navíc nepostihne všechny potraviny (např. sójový olej), neřeší problém genetické kontaminace způsobené GM plodinami. V nedávné době jsme byli svědky skandálů, kdy došlo k zanesení genů GM kukuřice na kukuřici nemanipulovanou nebo přenosu genů GM řepky na planě rostoucí příbuzné druhy. Je potřeba si uvědomit, že GMO jsou živé organismy, které se rozmnožují. Jakmile se jednou dostanou do životního prostředí, je prakticky vyloučeno je z něj izolovat a stáhnout zpět .

Pokud dojde ke komerčnímu rozšíření GM plodin ve velkém tak, jak se o to snaží nadnárodní biotechnologické společnosti, lze očekávat, že dojde k promísení geneticky manipulovaných i nemanipulovaných rostlin. Tak vlastně budou všechny potraviny geneticky manipulované a spotřebitel si nebude moci vybrat.

O tom, co se bude prodávat, rozhodujeme hlavně my sami!
Odpor vůči GMO začal v Evropě rapidně vzrůstat již roku 1996, kdy se organizace Greenpeace společně s 13 státy EU kriticky postavila k povolení uvést na trh GM kukuřici společnosti Novartis a kdy byla poprvé do Evropy dovezena GM sója. Díky odporu veřejnosti se mnoho výrobců potravin rozhodlo GM potraviny nenabízet.

GM potraviny odmítá stále více lidí, což mohou potvrdit veřejné průzkumy např. z Francie (62 % občanů si přeje zrušení povolení pro pěstování GM kukuřice), Velké Británie (75 % občanů si přeje zákaz pěstování GM plodin) a také v České republice, kde podle průzkumu agentury STEM z března roku 2000 by si 63 % občanů nekoupilo GM potraviny, ani kdyby byly levnější než přirozené. To, že se GM potraviny v Evropě neprosadily na trhu, je výsledek vzrůstajícího tlaku veřejnosti, která geneticky manipulované potraviny stále ve větší míře odmítá.

Jak se vyhnout GM potravinám?
Protože ekologické zemědělství vylučuje použití geneticky manipulovaných organismů, je nákup potravin označených logem BIO - produkt ekologického zemědělství nejjistější cestou, jak se GM potravinám vyhnout. Protože se však biopotravin vyskytuje na českém trhu zatím jen omezené množství, nemá každý možnost si tyto potraviny v dostatečné míře opatřit.

Rozhodli jsme se alespoň trochu vám usnadnit nákup tím, že jsme se obrátili na největší výrobce potravin v České republice a požádali je, aby se vyjádřili, jaká je jejich pozice ohledně GM potravin. Na základě jejich odpovědí a veřejně dostupných výsledků rozborů jsme pak zpracovali tohoto průvodce.

Co je v Průvodci nového?
V aktuálním vydání Průvodce spotřebitele jsme se snažili rozšířit spektrum oslovených výrobců a vybrat ty produkty, se kterými může kdokoliv z nás přijít běžně do styku a které v dřívějším vydání uvedeny nebyly. Naší snahou bylo zároveň upřesnit stanoviska dříve oslovených výrobců a rozpoutat debatu ohledně rizik spojených s uvolňováním GMO do životního prostředí.

Již v tomto aktualizovaném vydání můžete najít několik společností, jejichž stanoviska byla upřesněna a jejichž výrobky jsme mohli s potěšením přesunout do skupiny geneticky nemanipulovaných (GE-free). Jedná se například o výrobky společností Zott, Hamé, Ekoprodukt Modřice či Dr. Oetker. Některé společnosti (Ekoprodukt Modřice nebo Setuza) nás informovaly o tom, že sóju dovážejí z Brazílie, kde je pěstování GM plodin zakázáno, a zároveň tuto skutečnost doložily certifikáty.

Aktuální stav jednotlivých pozic výrobců budete moci sledovat na našich internetových stránkách: www.greenpeace.cz

Výběr ze stanovisek výrobců, kteří se rozhodli GM potraviny nevyrábět

"Otázka používání geneticky modifikovaných surovin více znepokojuje nejen spotřebitele v Evropské unii, ale i spotřebitele v České republice. Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli respektovat znepokojení spotřebitelů a takovéto suroviny v našich výrobcích nepoužívat a tím zaručit tradiční původ používaných surovin."
(Danone Čokoládovny a.s., květen 2001)

"V současnosti prodej GM potravin neplánujeme a v budoucnu bychom je prodávali pouze pokud by byly splněny následující podmínky:
- bude uznána bezpečnost potravin a ingrediencí pro konzumaci lidmi
- bude dostatečně zaznamenán pozitivní (medicinální) efekt nebo prospěch pro spotřebitele
- bude existovat dostatečná sociální akceptance technologie a výsledných potravin na trhu."
(Nutricia a.s, březen 2000)

"Jsme si vědomi, že účinek geneticky modifikovaných potravin na zdraví člověka nemůže být vzhledem k době jejich používání dostatečně prozkoumán a tudíž nemůže být jednoznačně garantována bezpečnost takto modifikovaných potravin. Rovněž není dostatečně zkoumán vliv geneticky modifikovaných organismů na přírodu jakožto celek."
(Dr.Oetker spol. s r.o., leden 2001)

"Zmíněná genetická modifikace organismů je biotechnologií teoreticky přinášející pokrok. Avšak vzhledem k tomu, že celková neškodnost výrobků vzniklých na základě výše uvedené technologie pro člověka a životní prostředí není ještě zaručena, budeme usilovat o to, abychom tuto technologii nepoužívali."
(Pribina s.r.o., květen 2000)


"V listopadu roku 2000 společnost MILO tuky a.s. obdržela Osvědčení o čistotě své produkce, v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO) od firmy Bureau Veritas. Získaný audit dokládá, že produkty firmy Milo tuky a.s. jsou vyráběny ze surovin geneticky nemodifikovaných."
(Milo tuky a.s., květen 2001)

Stanovisko supermarketů k otázce GMO
Greenpeace v České republice vede už několik let kampaň proti prodeji GM potravin. Za uplynulý rok jsme díky podpoře veřejnosti dosáhli řady úspěchů. Po vyjednávání některé supermarkety v ČR začaly aktivně podporovat řádné označování výrobků, při výrobě vlastních značek požadovat certifikáty nebo nabízet řady výrobků, které GM suroviny neobsahují (Hypernova, Albert, Globus nebo Penny Market). Jsou i supermarkety, jež se rozhodly vyřadit v budoucnu GM potraviny ze svého sortimentu úplně a v ČR je neprodávat (Billa, Spar, Delvita a Norma). Těchto výsledků by se nepodařilo dosáhnout, nebýt veřejnosti, která dává najevo, že si GM potraviny kupovat nechce.

Výběr ze stanovisek supermarketů, které se rozhodli GM potraviny nenabízet:

"Použití genetické technologie u potravin považujeme za nepotřebnou a v současnosti za rizikovou technologii, za kterou nemůžeme převzít odpovědnost.
- účinky rozesetí geneticky změněných rostlin do volné přírody jsou příliš málo zkoumány.
- to samé platí pro dlouhodobé následky používání geneticky změněných výrobků.
- genetické zásahy v zemědělství jsou v rozporu s ekologickým hospodařením.
- přímý užitek pro lidi - konsumenty není patrný.
- překročení hranic, použití nepřirozených křížení skrývá neznámé nebezpečí."
(SPAR, únor 2000)

"Globus ČR dbá u svého zboží vlastní výroby velmi na to, aby nebyly používány geneticky upravené potraviny a žádá od svých dodavatelů stále nová potvrzení. Jiná kontrola je pro obchodní společnost jen těžko možná. Vyžadujeme, aby u našich budoucích vlastních výrobků nebyly používány takovéto geneticky upravené suroviny."
(Globus, září 2000)

"Je nám známo, že Billa v Rakousku přijala politiku nenabízet geneticky manipulované potraviny svým zákazníkům a oznamujeme, že Billa v České republice nebude nabízet tyto potraviny též. Máme písemně garantováno od dodavatelů, že potraviny geneticky manipulované nebudou do Billy dodávány. Každý dodavatel byl vyrozuměn, že pokud dodá GM potraviny, bude s ním ukončena spolupráce s vyvozením dalších důsledků."
(Billa, červen 2000)

"Společnost DELVITA a.s. prohlašuje, že započala proces, na jehož konci budou veškeré potraviny nabízené v supermarketech DELVITA prosty geneticky modifikovaných potravin.... Věříme, že naši zákazníci krok společnosti DELVITA a.s. uvítají, protože cílem naší firmy je být především dobrým českým občanem a vycházet vstříc zákazníkům."
(Delvita, listopad 2000)

Struktura Průvodce spotřebitele
V prvním sloupci je uvedeno, o jakou potravinu se jedná. Ve druhém sloupci je u každé potraviny označen výrobce. Zelená, žlutá nebo červená barva pak vyjadřuje pozici výrobce a pravděpodobnost, zda při výrobě potraviny byly použity GM suroviny.

Jednotlivé výrobky v Průvodci spotřebitele jsou rozděleny do třech kategorií:
1. Zelený pruh znamená, že výrobce deklaruje, že nepoužívá GM suroviny při výrobě potravin a může to doložit certifikáty, provedenými rozbory nebo smlouvami s dodavateli, které deklarují, že dodávané suroviny nesmí být geneticky manipulované. U takto označených výrobků je veliká pravděpodobnost, že jsou geneticky nemanipulované (GE-free).

2. Žlutá barva označuje potraviny, u nichž nelze vyloučit, že se jedná o GM potraviny. Výrobce sice napsal, že GMO nepoužívá, ale nedoložil to certifikáty. Výrobce se nicméně rozhodl do budoucna GM potraviny nevyrábět a podniká k tomu určité kroky. Nachází se takříkajíc v přechodovém období. Je tedy pravděpodobnost, že s postupem času bude možné také tyto potraviny považovat za GE-free.

3. Červenou barvu jsme přiřadili potravinám, u kterých je pravděpodobné, že obsahují GM suroviny a ingredience. Pochází od výrobců, kteří buď používání GM surovin připustili nebo nemohou jejich používání vyloučit, například proto, že se o problematiku nezajímají a tudíž neví, zda GM potraviny vyrábějí. Do této kategorie jsme také zařadili potraviny od výrobců, kteří na naši žádost zveřejnit svou pozici nereagovali, a to i přesto, že byli upozorněni na možnost být zařazeni v tomto seznamu, pokud neodpoví.

Průvodce spotřebitele dozajista nezahrnuje veškerý sortiment na našem trhu, ale stává se jakýmsi odrazovým můstkem pro ty, kteří se chtějí více dozvědět o problematice geneticky manipulovaných potravin.
Při zařazování potravin do 3 kategorií jsme vycházeli z pozic a vyjádření jednotlivých firem. Greenpeace nemůže ručit za správnost údajů, které nám jednotlivé společnosti poskytly. V tomto případě leží odpovědnost na firmách.

Gen-Network
Možnost říci "NE!" geneticky manipulovaným potravinám a organismům
Gen-Network je individuálním, jednoduchým a velice efektivním nástrojem, jak vyjádřit svůj nesouhlas s uvolňováním GMO do životního prostředí a s prodejem GM potravin ve Vašem okolí. Napište již dnes na e-mailovou adresu stopgmo@cz.greenpeace.org a my Vás zařadíme do naší nové sítě Gen-Network. Gen-Network Vás seznámí s problematikou GMO a bude Vás informovat o aktivitách, kterým aktuálně věnujeme pozornost. V rámci sítě Gen-Network Vám budeme zasílat elektronickou verzi informačního materiálu Genetických listů a aktuální novinky z oblasti genetického inženýrství.
V síti Gen-Network můžete vyjádřit nesouhlas s GM potravinami např. tím, že zašlete dopis, pohlednici nebo přímý e-mail zástupcům managementu supermarketů, výrobců, ale i distributorů potravin s tím, že nesouhlasíte s prodejem takovýchto potravin. Můžete podepsat petici adresovanou vládě a parlamentu s upozorněním na nebezpečí spojená s pěstováním GM plodin a nebo spolupracovat jako dobrovolník a aktivně nám pomáhat.
Nezapomeňte! Závisí pouze na nás - zákaznících, jaké výrobky si budeme kupovat!

Co můžete udělat Vy?

Připojte se k naší kampani proti GM potravinám:
1. Napište řediteli supermarketu nebo obchodu, kam chodíte nakupovat, že si nepřejete, aby prodával geneticky manipulované potraviny.
2. Napište výrobcům vašich oblíbených výrobků, že si nepřejete, aby vyráběli geneticky manipulované potraviny.
3. Napište si o více informací na adresu stopgmo@cz.greenpeace.org. a staňte se členy sítě Gen-Network. Pomocí e-mailu Vám budeme zasílat nejnovější informace z oblasti genetického inženýrství a upozorňujeme na aktuální aktivity, které můžete podpořit.
4. Informujte o rizicích spojených s GMO a GM potravinami své okolí.
5. Navštivte naše stránky věnované genetickým manipulacím na adrese: http://gmo.greenpeace.cz - zde budeme Průvodce spotřebitele průběžně aktualizovat.
6. Podpořte finančně naši snahu zabránit tomu, aby se v ČR geneticky manipulované organismy uvolňovaly do životního prostředí a používaly pro výrobu potravin.

Bonbóny

Bonbóny Master Foods
Beskydky Nestlé Čokoládovny
Hašlerky Nestlé Čokoládovny
Jojo Nestlé Čokoládovny
Ledovky Nestlé Čokoládovny
Mentolky Nestlé Čokoládovny
Tic tac Ferrero
Toffo original Nestlé Čokoládovny
Větrovky Nestlé Čokoládovny

Čokoládové a ostatní nápoje
Boncao-kakaový nápoj Bonita
Capuccino bez kofeinu Emco
Cola Cao Nutrexpa[
Čokao s mlékem Vitana
Čoky Emco
Granko - instantní kakaový nápoj Nestlé Čokoládovny [
Horká čokoláda Emco
Horká čokoláda Mogador
Albert - instantní kakaový nápoj Ahold [
Kukuřičný nápoj ASP Czech
Oves milk ASP Czech
Schoko mac Emco

Čokoládové sladkosti, zmrzliny
Bounty Master Foods
Deli Nestlé Čokoládovny
Ferrero Rocher Ferrero
Fidorka Danone
Kinder bueno Ferrero
Kinder surprise Ferrero
Křupino Nestlé Čokoládovny
Ledňáček Rovner
Lentilky Nestlé Čokoládovny
Lion Nestlé Čokoládovny
Magnum Unilever
Margot Nestlé Čokoládovny
Mars Master Foods
Milky Way Master Foods
Miňonky Nestlé Čokoládovny
Mon Cheri Ferrero
Nutella Ferrero
Orient Dezert (Orion) Nestlé Čokoládovny
Polomáčené sušenky Danone
Raffaelo Ferrero
Snickers Master Foods
Studentská pečeť Nestlé Čokoládovny
Tesco nugátový krém Bonita [
Vienetta Unilever (přebytečné k)

Dětská výživa, přesnídávky
Hami - polévky Nutricia
Kojenecké nápoje Deva
Kojenecká výživa Hamé
Milupa – dětská kaše Nutricia
Masozeleninová kojenecká výživa Deva
Ovocná přesnídávka Deva
Sunar Heinz
Zeleninové příkrmy Deva

Jogurty a dezerty
Ben – ovocný dezert Deva
Bio – bifidus aktiv Danone
Danette smetanový dezert Danone
Danissimo mousse Danone
Dezert - Olma Olma
Jogobella Zott
Jogurt Prince Danone
Milupa – mléčná kaše Nutricia
Mléčný pudink Sahneböhm Praha
Pribináček Pribina
Puding Dr. Oetker Dr. Oetker
Zakysaná smetana Danone

Kečupy, omáčky, polotovary, masné výrobky
Bonduelle kukuřice Bonduelle
Bontrae kuřecí kousky Vegana
Bujón hovězí Vitana
Cikánská omáčka Hamé
Čertovská omáčka Hamé
Ďábelská omáčka Spak - VSD
Dochucovací omáčky Heinz
Gourmet Ketchup Spak - VSD
Chilli krém na brambory Spak - VSD
Kečup sladký Hamé
Kečupová omáčka Kand
Masox Vitana
Masné výrobky Promt
Milánská směs - mas. základ na špagety Krahulík - Krahulčí
Omáčky Heinz
Rajčatový protlak Otma-Slovácká fruta
Segedínský guláš Hamé
Tatarská omáčka Boneco
Tomato jubilejní ketchup Spak - VSD
Tomato Ketchup Heinz
Tomato Ketchup Spak - VSD
Toskánská omáčka Adriana
Uncle Bens Master Foods
Vajahit ASP Czech
Vaječné výrobky Boneco
Zelenina sterilovaná Alibona
Zlatý bujón Nestlé Food

Müsli, cereálie
Corn flakes Nestlé Food
Corny Emco
Emco obilné kuličky Emco
Gold flakes Nestlé Food
Müsli Nestlé Čokoládovny
Müsli s jogurtovou příchutí Emco
Albert - müsli tyčinka lesní směs Ahold [
Nesquick obilné kuličky Nestlé Food
Nestlé Nesquik Cereálie Nestlé Food
Plněné polštářky Emco

Oleje, margaríny, tuky
Alfa plus Setuza
Ceres soft Setuza
Diana Setuza
Finea light Emco
Flora – jedlý tuk Unilever ČR
Hera Unilever ČR
Lukana Milo Olomouc
Omega Setuza
Perla Unilever ČR
Planta Unilever ČR
Rama Unilever ČR
Stella extra Setuza

Oplatky a sladké sušenky #339966
Pekařské výrobky
Dětská krupice Bratří Zátkové
Chléb vícezrnný sójový Michelské pekárny[
Koláče Delta pekárny
Křehké plátky Graham Michelské pekárny
Kukuřičná krupice Konkordia
Kukuřičné plátky se sýrem Michelské pekárny
Kukuřičné výrobky Mlýn Pátek
Kukuřičné výrobky ZZN Polabí
Pečivo Inpeko
Perník Inpeko
Perník malinový Odkolek
Perník švestkový TESCO
Preclíky Flipz Nestlé Čokoládovny
Tesco - světlý toustový chléb pšeničný Penam[
Těstoviny Adriana
Těstoviny Maggi Nestlé Food
Zátkův graham plátek Bratří Zátkové
Zátkův kukuřičný plátek Bratří Zátkové
Zátkův kukuřičný plátek se sýrem Bratří Zátkové

Polotovary v sáčku
Bábovka Vitana
Bramborová kaše s mlékem sušená Vitana
Bramborové těsto Bonita
Bistro-těstoviny s houbovou omáčkou sušená Vitana
Coffee creamer TESCO
Corn Muffin mix - směs k přípravě vdolečků Wakefern Food Company [
Delight - karamelový pudink TESCO Stores Ltd. UK[ zelený
Delikat – kořenící přípravek Knorr – Bestfoods CZ
Dort bez pečení Vitana
Gulášová polévka Knorr - Bestfoods
Gustin - jemný kukuřičný škrob Dr. Oetker
Jemný kukuřičný škrob Dr. Oetker
Krupicová kaše Dr. Oetker
Lehká&krémová – smetana do kávy Douwe Egberts
Lívanečky Dr. Oetker
Lívanečky Vitana
Lukulus (s obilnými křupkami) Natura
Maggi - Přidej vejce - Furmanská polévka Nestlé Food
Minutka Vitana
Mléčná rýže Dr. Oetker
Mramorová bábovka Dr. Oetker
Obalovací směs ochucená Natura
Pektogel Alibona
Polévka gulášová Knorr – Bestfoods CZ
Polévky Vitana
Polévky Amylon
Pudingy Dr. Oetker
Rajská polévka Knorr - Bestfoods
Svíčková omáčka Knorr - Bestfoods
Škubánky Naturamyl [
Škubánky v prášku Amylon
Šlehačka Amylon
Šlehačka Dr. Oetker
Vanilkové řezy Dr. Oetker
Základ Kung Pao Knorr - Bestfoods
Žampiónová polévka Knorr - Bestfoods

Slané pečivo, chipsy
Aperitiv klasik Danone Čokoládovny
Arašídové křupky chrumky TESCO
Big Pep Chio Bohemia
Bohemia chips Chio Bohemia
Corn Flakes Pragosoja
Golden Flakes kukuřičné lupínky Nestlé Food
Kukuřičné lupínky Emco
Kukuřičné lupínky BonaVita Pragosoja
Kukuřičné lupínky  Mince Pragosoja
Kukuřičné tyčinky Michelské pekárny
Křupeto Vitana
Mejdan - Prima Snack Canto
Pop corn Chio Chio Bohemia
Pringles Procter&Gamble
Racio chlebíčky Racio Břeclav
Telka Danone
Tradiční české brambůrky Chio Bohemia

Výrobky ze sóji
Karbanátky sojové Sunfood
Ochucené sójové medailonky Bona Vita Pragosoja
Soja coffee creamer ASP Czech
Soja creamer Mogador
Soja milk ASP Czech
Soja Sauce Heinz
Sojanéza Kalma
Sója ve slaném nálevu Hamé
Sójová mouka Ekoprodukt Modřice
Sójová mouka Paleta[
Sojová omáčka Heinz
Sojová omáčka Vitana
Sojová tatarka Kalma
Sójové koncentráty Amitco
Sójové plátky Bona Vita Pragosoja
Sójové řezy Zora Nestlé Čokoládovny
Sójový granulát Ekoprodukt Modřice
Sójový granulát Bona Vita Pragosoja
Sójový pudink ASP Czech
Sójový extrahovaný šrot Agropol Trading
Sušený sojový nápoj Zajíc Mogador
Tofu Sunfood
Výrobky z tofu Sunfood

[ Testováno organizací Greenpeace - květen ’01