Slovníček pojmůGreenfreeze
Greenfreeze je kampaň ekologické organizace Greenpeace s cílem uvést na trh chladničky nepoškozující ozónovou vrstvu Země a neobsahující látky nadměrně přispívající ke globálnímu oteplování. Název této kampaně převzala i technologie chlazení, která v jejím důsledku vznikla.

V roce 1992 iniciovala Greenpeace po dlouhém hledání výrobu chladniček, které neobsahují žádné látky, o kterých se ví, že poškozují ozónovou vrstvu Země (jako jsou zákonem zakázané tvrdé freony - CFC - a stejně tak škodlivé, ale dosud povolené měkké freony HCFC), ani žádné látky přispívající k nebezpečnému globálnímu oteplování (jako dnes často používaný plyn silně skleníkový plyn R134a). Stalo se tak v úpadkové východoněmecké firmě DKK Scharfenstein (dnes Foron). K iniciativě se přihlásila řada výrobců (AEG, Balay, Bosch, Electrolux, Forster, Gorenje, Liebherr, Siemens, Voss-Atlas, Zanussi atd.), někteří ovšem vyrábí jak chladničky Greenfreeze, tak s chladivem R134a (k nám se pak dostane většina chladniček s R134a).

Chladnička Greenfreeze má následující vlastnosti:

Dnes se technologie Greenfreeze stala dominantní v západní Evropě (podíl na trhu domácích chadniček vzrostl ze 40% v roce 1995 na 80% v roce 1997). V Německu činí podíl téměř 100%. Technologie Greenfreeze se prosazuje také ve světě, zvláště potěšitelné je to v zemích, kde se očekává prudký nárůst využívání chladniček. Tak přešel největší výrobce chladiček v Číně Kelon na technologii Greenfreeze a ostatní ho následují - Turecko (Arcelik), největší japonský výrobce Matshushita, výrobci v Argentině, Brazilii, na Kubě atd. Celosvětový podíl na trhu je dnes asi 15%.

Látky v chladničkách

Tabulka ozon ničích látek, či látek s velkým potenciálem ke globálnímu oteplování
Anglicky Německy Význam Příklad
CFC FCKW tvrdé freony - plně halogenované chlorfluoruhlovodíky R11, R12
HCFC HFCKW měkké freony - neúplně halogenované chlorfluoruhlovodíky R22, R123, R141b
HFC FKW Hydrofluorouhlovodíky R134a

CFC (FCKW)

Cyklopentan
Čistý, přírodu nezatěžující uhlovodík (viz molekulární struktura), který je většinou výrobců používán jako náhrada za CFC R11 v nadouvadlech pěnových izolací chldniček. Není ideální náhradou za R11 - má podobné vlastnosti, ale je výbušný, hořlavý a tepelně vodivější (aplikace znamenala zvýšení spotřeby o 8-10% - řeší se zesílenou izolací) [RAB] avšak neničí ozónovou vrstvu Země a jeho vliv na globální oteplování je zanedbatelný.

FCKW
Německé označení pro CFC. (viz též Freony)

FKW
Německé označení pro HFC.

Freony
Freony jsou plně halogenové chlorflourouhlovodíky, zkráceně CFC (v německy mluvících zemích FCKW) označované jako tzv. tvrdé freony, či neúplně halogenované uhlovodíky HCFC (HFCKW), označované jako měkké freony. Mají výborné technické vlastnosti - jsou stálé, nejedovaté, nehořlavé a nezapáchají. Díky svým vlastnostem našly široké uplatnění zejména v chladírenském průmyslu.

Kromě zmíněných vlastností byl ale zjištěn jejich vliv na ztenčování ozónové vrstvy. Díky mezinárodní spolupráci na ochraně ozónové vrstvy vznikla Vídeňská úmluva a následný Montrealský protokol, který reguluje a postupně vylučuje z výroby a spotřeby látky porušující ozónovou vrstvu Země (ONL) a mezi nimi i freony.

V chladírenství se objevila snaha nahradit zakázané freony pomocí hydroflourouhlovodíku HFC (R134a), který vykazuje nulový potenciál k poškozování ozónové vrstvy (PPOV). Na druhé straně je R134a silně skleníkový plyn a proto i proti němu je namířena kampaň Greenfreeze, která jako chladivo prosazuje především isobutan (popř. ve směsi s propanem). Ty jsou k přírodě relativně nejšetrnější.


Halogenované uhlovodíky
(viz. Freony)

Halony
Chlorfluorbromuhlovodíky - ozón ničící látky (ONL) a tedy regulovány Montrealským protokolem (v příloze A skupina II). Patří mezi ně tetrachlormetan, metylchloroform, metylbromid (R12B1, R13B1).

HCFC (HFCKW)

HFC (FKW)
Hydrofluorouhlovodíky - látky mnohými výrobci prosazované jako náhrada za freony. Nejsou zdaleka řešením ideálním. Nepředstavují sice přímé nebezpečí pro ozónovou vrstvu, ale jsou to plyny, které se silně podílejí na skleníkovém efektu, potažmo na globálním oteplování. [GI95]
Mezi nejznámější HFC v chladírenském průmyslu patří plyn R134a.

HFCKW
Německé označení pro HCFC. (viz též Freony)

Isobutan (R600a)

Propan (R290)

R11

R12

R134a

R290
(viz propan)

R600a
(viz isobutan)

Zkratky a obecné pojmy


ALT (Atmospheric Lifetime)
Údaj o životnosti plynů v atmosféře. Je definovaný jako doba, po které množství látky klesne na 37% počátečního množství.

GWP (Global Warming Potential)
Anglická zkratka pro potenciál ke globálnímu oteplování Země.

HGWP (Halocarbon Global Warming Potential)
Anglická zkratka pro potenciál ke globálnímu oteplování Země vlivem halogenovaných uhlovodíků
Bezrozměrné číslo udávající potenciál vzhladem k CFC R11 (HGWP R11 = 1,0)

HGWP100
Relativní potenciál HGWP vztažený k účinku CO2 (HGWP100 CO2 = 1,0) a integrovaný v časovém horizontu 100 let.
Neadekvátním použitím této veličiny se někdy dochází k nesprávným závěrům. Podle této veličiny vykazují např. měkké freony HCFC v horizontu 100 let řádově nižších hodnoty poškození oproti tvrdým freonům CFC, což je také pravda. Nic však neřká o tom, že tyto látky budou (díky nízké životnosti v atmosféře - ALT) nejvíce působit v době, kdy lze předpokládat největší nápor na ozónovou vrstvu - v horizontu 10 - 20 let a kdy budou nebezpečnější.

LPOV
Zkratka pro látky poškozující ozónovou vrstvu (viz ONL).

ODP (PPOV) (Ozone Depletion Potential)
Anglická zkratka pro PPOV - potenciál k poškození ozónové vrstvy
Bezrozměrné číslo udávající potenciál vzhladem k CFC R11 (ODP R11 = 1,0)

ONL (LPOV)
Ozón ničící látky - termín používaný v Montrealském protokolu a návazných úmluvách. Mezi tyto látky patří zejména plně halogenované chlorfluoruhlovodíky (freony - CFC), chlorfluorbromuhlovodíky (halony) a neúplně halogenované chlorfluoruhlovodíky (HCFC). Nepatří sem látky HFC, neboť nemají žádný potenciál k poškozování ozónové vrstvy (PPOV = 0).

Ozónová vrstva
Za ozónovou vrstvu Země je obecně považována vrstva atmosféry ve výškách mezi 14 až 60 km s koncentračním maximem výskytu ozónu mezi 20 až 30 km. Tato vrstva pohlcuje podstatnou část ultrafialové složky slunečního záření, které by mohlo při vyšší intenzitě (při oslabení ozónové vrstvy) nepříznivě ovlivnit existenci života na Zemi (vyšší dávky UV záření zvýší poškozeni imunitního systému u lidí, riziko rakoviny kůže a v neposlední řadě brání v růstu řas a narušuje tak hlavní mechanismus pohlcování CO2 a tvorby O2 a může tedy mít vliv na rovnováhu globálního zemského ekosystému). Proto je třeba ji chránit.
Experimenty ukazují zejména na negativní působení halogenových uhlovodíků obsahujících chlór na ozónovou vrstvu Země a na jejich neúměrně dlouhou životnost v atmosféře. Halogenované uhlovodíky v případě svého úniku do atmosféry také přispívají k tzv. skleníkovému efektu, který pravděpodobně způsobuje globální oteplování Země.
(zpracováno podle informací EKOEFEKTu)

PPOV (ODP)
Zkratka pro potenciál k poškození ozónové vrstvy.
Bezrozměrné číslo udávající potenciál vzhladem k CFC R11 (PPOV R11 = 1,0)

Skleníkový efekt
Skleníkový efekt je děj způsobený tzv. skleníkovými plyny v atmosféře. Jeho následkem je oteplování Země (průměrná teplota Země je 15 oC, bez skleníkového efektu by byla -18 oC). Nadměrným vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry vzniká nebezpečí nadměrného zahřátí Země se všemi jeho důsledky (tání ledovců, změna klimatu ...). Současný podíl látek na skleníkovém efektu.

Látka Podíl na sk. efektu [%]
CO2 50
CH4 19
Halogenované uhlovodíky 17
Ozón v troposféře 8
N2O 4
H2O 2

Průmyslovou činností vzrostlo množství CO2 v atmosféře o 25% proti roku 1800. Podle některých odhadů stoupne množství tohoto plynu v atmosféře do roku 2010 o polovinu a do roku 2030 na dvojnásobek. Přestože halogenované uhlovodíky ovlivňují HGWP jen ze 17%, lze v budoucnosti očekávat nárůst působnosti a to přesto, že výroba a uvolňování se omezují. [RAB]


Mezinárodní dohody


Kodaňský dodatek
Dodatek k Montrealskému protokolu o látkách, které porušují ozónovou vrstvu (Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer /The Copenhagen Amendment/)
Dokument byl přijat dne 25. listopadu 1992, v platnost vstoupil dne 14. června 1994. Nový zákon č. 86/1995 Sb., z 11. ledna 1995, o ochraně ozonové vrstvy Země, umožňuje předložit vládě ČR návrh na přistoupení ke Kodaňskému dodatku. Svým pojetím vede tento zákon k naplnění podmínek kodaňského dodatku, v některých požadavcích jde tento zákon nad jeho rámec.
Z dodatku vyplývá ukončení výroby a užití halonů u nových zařízení dnem 1. 1. 1994, plně halogenovaných uhlovodíků k 1. 2. 1996 a počátek regulace u látek z tzv. přílohy C od 1. 1. 1996 s úplným zákazem po roce 2030.
(zpracováno podle informací EKOEFEKTu)


Londýnský dodatek
Změny a dodatek k Montrealskému protokolu (Amendment to the Montreal Protocol - The London Amendment)
Dokument byl přijat v rámci UNEP dne 29. června 1990 při příležitosti 2. konference signatářů Montrealského protokolu o látkách porušujících ozónovou vrstvu. V platnost vstoupil dne 1. ledna 1992. Po schválení Parlamentem ČR vstoupil v ČR v platnost dne 30. června 1995.
Tento dokument rozšířil skupinu regulovaných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků (CFC) z 5 na 15 látek a stanovil termín jejich úplného vyloučení z používání v roce 2000 (používání zde znamená užívání ve výrobním procesu; obecně se to tedy netýká provozu starých zařízení se zmíněnými plyny). Mimo to zařadil dalších 32 částečně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků (HCFC). Mnohé průmyslově vyspělé státy jdou ve svých omezeních nad rámec těchto úmluv.
(zpracováno podle informací EKOEFEKTu)

Montrealský protokol
Protokol o látkách, které porušují ozónovou vrstvu (Montreal Protocol of Substances that Deplete the Ozone Layer /The Montreal Protocol/)
Protokol byl podepsán v rámci UNEP dne 16. září 1987, platí od 1. ledna 1989. ČSFR přistoupila k Protokolu v r. 1990 a v platnost vstoupil dne 1. ledna 1991. Montrealský protokol je prováděcí protokol Vídeňské úmluvy.
Hlavním principem Montrealského protokolu je postupné, etapovitě regulované omezování spotřeby (rozumí se výroby a dovozu) stanovených regulovaných látek umožňující učinit taková opatření, která zmírní negativní dopady této regulace do ekonomiky jednotlivých států. Závazná pravidla pro snižování spotřeby chladiv podle Montrealského protokolu se týkají chladiv R11, R12, R113, R114, R115 a halonů R12B1, R13B1, R114B2. Vzhledem ke zhoršování stavu ozónové vrstvy byly k Montrealksému protokolu přijaty významné zpřísňující dodatky - Londýnský dodatek, Kodaňský dodatek
(zpracováno podle informací EKOEFEKTu)

Dle slov Jana Kellera zveřejněných na stránkách časopisu Poslední generace v článku Freonový kozel zahradníkem "uklidnilo přijetí Motrealského protokolu světovou veřejnost a pro mnohé přestal problém freonových látek existovat. Během uplynulých deseti let se však opakovaně ukazuje, že uspokojení bylo předčasné. Montrealský protokol má bohužel neméně děr jako sama ozónová vrstva, kterou měl chránit. Hlavní slabinou Montrealského protokolu je, že umožňuje západním chemickým společnostem přemísťovat freony a jejich výrobu do nerozvinutých zemí. Do roku 2010 lze tuto strategii provozovat jen s minimem omezení, také po tomto roce mohou rozvojové země freony vyrábět a užívat, pokud je to pro jejich základní domácí potřebu."
Uvedené závěry potvrzují slova prof. Kuang-Junf Hsu na mezinárodní konferenci NGOs o ochranně ozónové vrstvy v Tchaj-wanu: "Tchaj-wan spotřeboval v r. 1989 10 000 t CFCs, současná kapacita továrny vyrábějící freony - Formosa Plastic je 17 000 t. Nadprodukce jde z Tchaj-wanu do jihovýchodní Asie. Tchaj-wan může exportovat, protože je v kategorii rozvojových zemí - zahrnutý pod Čínskou lidovou republiku." [Nika 7-8/1997 s.175]
Přesné znění Montrealského protokolu je například zde - u Greenpeace International (anglicky).


Rámcová úmluva o změně klimatu (Framework Convention on Climate Change)
Úmluva byla předložena k podpisu v rámci UNEP dne 20. června 1992. ČR přistoupila k úmluvě dne 7. října 1993 jako třicátá šestá strana v pořadí. Úmluva vstoupila v platnost 22. března 1994.

Vídeňská úmluva
Úmluva o ochraně ozónové vrstvy (Convention for the Protection of the Ozone Layer /The Vienna Convention/)
Úmluva byla podepsána v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) dne 22. března 1985 a v platnost vstoupila dne 22. září 1988. ČSFR přistoupila k Úmluvě v r. 1990, závazně platná je od 1. ledna 1991. Montrealský protokol je prováděcí protokol Vídeňské úmluvy.


Terminologie užívaná u chladniček


Biozóna
Část užitného prostoru chladničky, kde se teplota pohybuje mezi 0 a +3 oC

CFC free
Často používané heslo výrobců chladniček, které znamená, že výrobky neobsahují tvrdé freony CFC (což od r. 1996 ze zákona nesmějí obsahovat). Toto heslo však bohužel neříká nic o tom, zda je chladnička chlazena silně skleníkovým plynem R134a či ekologičtějším isobutanem (dle Greenfreeze).
Dnes nás toto heslo už jen mate.

Chladničky v ČR
Průměrná životnost chladniček a mrazniček v ČR je asi 14 let, což znamená, že ročně je 368 000 ks nepotřebných, malých chladících zařízení obsahujících cca 40 tun CFC v okruhu a 77 tun v izolaci. [OTA]

Kombinované chladničky - foto Kombinované chladničky
Asi nejčastější druh chladniček obsahující jak chladničku, tak mrazničku. U některých výrobců jsou pod tímto pojmem uvedeny pouze dvou a vícedveřové chladničky, jinde (jako např. v našich tabulkách) jsou i jednodveřové.

Sklepní zóna
(viz Biozóna)
Skříňové chladničky - foto

Skříňové chladničky
Klasické chladničky většinou s mrazničkou (ať už jednodveřové či vícedveřové). V porovnání s chladničkami stolními bývají vyšší.

Skříňové mrazničky
Mrazničky, do nichž mražené věci ukládáme předními dveřmi, tak jak jsme zvyklí z chladniček.

Stará chladnička
Pokud máte doma chladničku starou, dříve nebo později stanete před problémem odčerpání freonů. To je sice zákonem předepsáno jen pro právnické osoby, určitě ale nebudete chtít přispět k likvidaci ozonosféry. Ptejte se firem, opravujících chladírenskou techniku, zda jsou schopny freony z chladničky odsát. Shodou okolností je to jejich povinnost. Firmy pravděpodobně budou chtít za odčerpání zaplatit ale ceny nejsou horentní (desítky - sto korun). Odčerpané freony se dál skladují, čistí a posléze likvidují či recyklují. Pro firmy je očerpávání výhodné - cena chladiva se pohybuje okolo 600 Kč/kg.

Stolní chladničky - fotoStolní chladničky
Jsou chladničky nižších rozměrů (bývají 85 cm vysoké) tak, aby se jejich vršek dal použít jako stůl např. v kuchyňské lince.

Šuplíkové mrazničky - fotoŠuplíkové mrazničky
Jsou podobné mrazničkám skříňovým resp. je to jejich podmnožina. Věci jsou zde ukládány do šuplíků.


Truhlicové mrazničky - foto Truhlicivé mrazničky
Mrazničky, do nichž mražené věci ukládáme horem. Předpokládá se postavení na podlaze.

Třída spotřeby (Eurolabel)
Třída spotřeby je údaj o energetické spotřebě zařízení v porovnání se spotřebiči stejné kategorie.
Jde o přesně definovaný údaj, který u chladniček vychází z roční spotřeby energie a velikosti chlazeného prostoru s přihlédnutím k dosahovaným teplotám v jednotlivých částech chladničky. Pomocí třídy spotřeby pak lze velice dobře porovnávat spotřebu energie i mezi různě velikými chladničkami či mrazničkami. Třída spotřeby je reprezentována písmenem v řadě A až G. Spotřebiče s třídou spotřeby A jsou nejméně energeticky náročné, s třídou G pak nejvíce (z hlediska spotřeby jsou tedy nejhorší).
Označování chladniček třídou spotřeby je ve státech Evropské unie povinné. U nás tato povinnost zatím zákonem dána není, přesto je však řada výrobků štítkem vybavena (jedná se o písmeno v šípce ukazující vpravo).
Je zřejmé, že menší spotřeba energie představuje kromě úspory i menší znečištění atmosféry.

Vestavné spotřebiče
Jsou na rozdíl od volně stojících spotřebičů určeny pro zabudování do kuchyňských linek. Tam pak vypadají jako skříňka (včetně dvířek).

Volně stojící spotřebiče
Klasické chladničky a mrazničky, tak jak je známe. Jsou určeny k přímému používání, jako kus nábytku. Na druhé straně stojí vestavné spotřebiče.


Zdroje:

Zdroje na internetu:


Greenpeace CZ, 15. 10. 1998, Jan Malík - e-mail: greenpeace@ecn.cz