Kultura jaderné bezpečnosti v Temelíně

Zpráva Greenpeace
Jan Haverkamp
Jiří Tutter
Václav Vašků
(3. července 2000)

 

Shrnutí:

Organizace Greenpeace získala dokumenty, které vyvolávají vážné obavy z úrovně jaderné bezpečnosti v jaderné elektrárně Temelín. Greenpeace proto vyzývá kompetentní orgány, především Vládu ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, aby:

 • odtajnili pro veřejnost všechny skutečnosti o dostavbě Temelína týkající se bezpečnosti a zdraví občanů,
 • zajistili, že všechny nesrovnalosti, které se projevily během závěrečných zkoušek na Temelíně a jež souvisejí s jadernou bezpečností, budou vzaty v úvahu při hodnocení jaderné bezpečnosti, a to ještě před tím, než SÚJB vydá konečné povolení k zavezení jaderného paliva do reaktoru.

Pokud se potvrdí, že ČEZ neinformoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o všech bezpečnostních problémech, měl by to být důvod k odmítnutí žádosti o povolení k zavezení paliva a jeho aktivaci.

Greenpeace ČR
Českomalínská 27, 160 00
Praha tel.: 02/2431 9667,
fax: 02/311 22 89
e-mail: greenpeace@ecn.cz,
internet: www.greenpeace.cz

1. Úvod

Ekologická organizace Greenpeace získala v minulých týdnech některé interní dokumenty, které naznačují, že během dokončovacích prací na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín docházelo k podezřelým a nestandartním praktikám, který by mohly zvýšit riziko jaderné havárie.

Jde zejména o následující nedostatky:

 • s cílem splnit a zkrátit termíny dostavby JE Temelín byla prováděna provizoria, která nemohou zaručit optimální bezpečnost zařízení;
 • v případech některých neuspokojivých výsledků testů byly standardní testovací postupy zaměněny za nestandardní, a to úpravou dokumentace;
 • minimálně v jednom případě byla řádná zkouška zrušena;
 • přestože konečné hodnocení neaktivních zkoušek (pravděpodobně pozitivní) již bylo předáno SÚJB jako podklad pro vydání povolení k zavezení paliva, nejsou dosud funkční všechny systémy nezbytné pro bezpečný provoz reaktoru.

2. Hlavní identifikované problémy

1) V případech, kdy dodavatel společně s investorem nejsou schopni některá zařízení včas zprovoznit, řeší jejich "zprovoznění" provizorii, jež neodpovídají designovaným postupům. K tomu dochází i u zařízení, která jsou kritická pro jadernou bezpečnost a u nichž je bezpodmínečně nutná jejich plná funkčnost, nikoli provizorní stav. Cíl tohoto jednání je jasný: ČEZ se deklarováním funkčnosti zařízení snaží dosáhnout povolení státních orgánů jaderného dozoru (SÚJB) k zavezení paliva.

Příklad :
Zavážecí stroj (jeřáb dopravující palivové články do nitra reaktoru) neustále vykazuje propady (palivových článků), které není dodavatel softwaru schopen odstranit, pokud nedojde k výměně motoru. To bylo investorem odmítnuto. Místo toho bylo za asistence místních inspektorů SÚJB navrženo provizorní řešení v napojení zavážecího stroj na záložní zdroj po dobu 2 týdnů, s tím, že po zavezení paliva bude údajně dost času na nápravu.

Praktický dopad:
Pokud se palivo zaveze a aktivuje a nepodaří se přitom zprovoznit zavážecí stroj, nebude možné s palivem manipulovat v případě eventuální havárie.

2) V součinnosti s inspektory SÚJB se standardizované postupy zkoušek mění na nestandardní. Standardními se pak stanou změnou dosud platných a schválených programů zkoušek. Jinými slovy, místo aby se zkoušky opakovaly či aby se trvalo na jejich řádném provedení, změní se předpis tak, aby umožnil jejich neprovedení.

Příklad:
Sprchování ochranné obálky (SAOZ) 1. bloku je zařízení, které je aktivováno pouze v případě vážné havárie, proto je nutná jeho stoprocentní účinnost. Tento systém však nebylo možno plně vyzkoušet podle předem schváleného programu, protože by voda zničila elektronická zařízení, jež byla v době zkoušek již namontovaná na reaktorové nádobě.

Zkouška byla proto provedena s hadicemi nasazenými na jednotlivé trysky, zajišťujícími odvod vody. Operace byla "zestandartněna" za součinnosti inspektorů SÚJB vydáním revize č. 2 k programu PO93/R2, která umožňuje použití hadic. Přitom samotný program mezi kriterii úspěšnosti zkoušek nadále uvádí: "u všech kontrolovaných trysek dochází k rovnoměrnému rozstřiku". Tento parametr přirozeně nemohl být sledován.

Dále revize předpokládá, že "zkouška se realizuje v průběhu PKV (příprava komplexního vyzkoušení) bez vazby na parametry primárního okruhu", o čemž odborníci tvrdí, že to není možné. Komplexní zkoušky se pak plně přenesly až na 2. blok a bylo zkonstatováno, že "její úspěšnost potvrdí projektovou funkci i u 1. bloku". Jinými slovy, protože zkoušky nemohly být z časových důvodů na 1. bloku Temelína provedeny, byly přeneseny na 2. blok. Pokud tam zkoušky dopadnou úspěšně, mají potvrdit správnou funkci prvního bloku!

Praktický dopad:
Není prověřeno, že systém rovnoměrně rozstřikuje a není tudíž jisté, zda by byl dostatečně účinný v případě havárie

3. Požadavky Greenpeace

Organizace Greenpeace došla k závěru, že kultura jaderné bezpečnosti v JETE zavdává příčiny k vážným obavám. Greenpeace proto žádá:

1. SÚJB, aby vzal v úvahu poznatky Greenpeace při vyhodnocení výsledků testů a tzv. protokolu o připravenosti, které obdržel od ČEZu. Greenpeace spoléhá na nestrannost SÚJB, jakožto vrcholného orgánu státního dozoru nad jadernou bezpečností v ČR, a doufá, že SÚJB nevydá povolení k zavezení paliva do té doby, dokud nebudou plně objasněny všechny podezřelé kroky a provedeny následné opravy a/nebo náhrady zařízení/systémů. Greenpeace dále vyzývá SÚJB, aby nevydal povolení k zavážení, pokud bude ČEZ i nadále odmítat Greenpeace nebo jiným stranám přístup k závěrečným zprávám (konečnému vyhodnocení zkoušek a protokolu o připravenosti), a to proto, aby tyto strany mohly SÚJB předložit případné další informace týkající se bezpečnosti JE Temelín. Stejně jako SÚJB, také Greenpeace je názoru, že bezpečnost pracovníků a životy a zdraví okolních obavatel musí mít přednost před jakýmikoliv ostatními zájmy.

2. Vládu České republiky, aby prostřednictvím Fondu národního majetku (většinový akcionář ČEZu) nařídila managementu ČEZu, aby během zítřejšího jednání (4. července 2000) valné hromady akcionářů ČEZu povolil Greenpeace a jiným stranám projevujícím zájem (včetně nevládních organizací), přístup ke konečnému vyhodnocení výsledků testů a protokolu o připravenosti, které bylo minulý týden předáno ČEZem SÚJB.

3. ČEZ, aby povolil Greenpeace a jiným stranám projevujícím zájem (včetně nevládních organizací) přístup ke konečnému vyhodnocení a protokolu o připravenosti (finální zprávě) a dalším informacím, které souvisejí s jadernou bezpečností.

4. Závěr

Musíme zdůraznit, že tato zpráva poukazuje na nebezpečné praktiky pouze v jedné části elektrárny, avšak právě té, která z hlediska bezpečnosti patří k nejkritičtějším. Je pravděpodobné, že nesrovnalosti popsané v této zprávě, představují pouze špičku ledovce.

K posouzení závažnosti dokumentů, které se Greenpeace podařilo získat, by bylo třeba nahlédnout do příslušných částí konečného hodnocení (finální zprávy), které bylo ČEZem zasláno Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). To však SÚJB organizaci Greenpeace musel odmítnout s odůvodněním, že všechny (!) stránky této zprávy byly deklarovány jako obchodní tajemství.

Greenpeace nevidí žádný důvod k utajování tak závažných dokumentů vzhledem k tomu, že informace ve zprávě obsažené nemají žádnou materiální ani nemateriální hodnotu a pozice ČEZu není ohrožena konkurencí. V sázce je naopak bezpečnost pracovníků JETE a obyvatel žijících v okolí Temelína. V případě vážné havárie by dokonce mohli být ohroženi obyvatelé celé České republiky a dokonce i naši nejbližší zahraniční sousedé. Greenpeace je přesvědčeno, že bezpečnost a zdraví občanů by nikdy neměly být předmětem obchodního tajemství!

Vzhledem k tomu, že ČEZ předal zprávy SÚJB ve víře, že na jejich základě obdrží povolení k zavezení paliva, máme rovněž podezření, že mohlo dojít k zatajování informací, které přímo souvisejí s bezpečností reaktoru.

Materiály, které má Greenpeace k dispozici, ukazují, že lidský faktor (podceňování nebezpečí havárie, porušování pravidel kultury jaderné bezpečnosti) může v otázce bezpečnosti Temelína sehrát větší roli, než si je ČEZ patrně ochoten připustit.

Považujeme za svou povinnost upozornit, že právě lidský faktor sehrál v historii jaderných katastrof klíčovou roli a byl u zrodu prakticky všech havárií včetně havárie v Černobylu nebo loňské havárie v přepracovacím závodě v japonské Tokaimuře.

Poděkování:

Poděkování za pomoc při vzniku této zprávy patří zejména Edovi Sequensovi a dalším z organizace Calla, Janu Beránkovi a panu Mattu St. Clairovi z Hnutí DUHA, Adéle Kubíčkové z Dětí Země, Patricii Lorenzové z evropských Friends of the Earth, Tobiasi Münchenmaierovi z Greenpeace International, Ökoinstitutu v Darmstadtu a Erikku Piperovi.

 

i. Přílohy I:
Citace z originálních dokumentů

Xeroxové kopie všech dokumentů, o nichž je řeč v této zprávě, jsou pro novináře k nahlédnutí v kanceláři Greenpeace. Zde uvádíme pouze vybrané citace z konkrétních dokumentů.

Havarijní systémy (SAOZ) - sprchovací systém

1. Dokument z června 2000
citace:

"Komplexní zkoušky SAOZ - realizace zkoušek se plně přenesla na 2. blok a její úspěšnost potvrdí projektovou funkci i u 1. bloku."

2. Dokument - 1 P093/R2 Program PKV a KV

Komplexní zkoušky havarijních systémů (SAOZ), včetně sprchování ochranné obálky

 

 • (tento materiál upravuje metodiku provádění zkoušek a kriteria úspěšnosti.)

citace:

 • "Revize 2. tohoto programu minimalizuje možné poškození zařízení v HZ (hermetická zóna). Návrh ČEZ na svedení vody z trysek sprchového systému hadicemi byl odsouhlasen SÚJB."

A dále v části Etapa provedení a cíl zkoušky se říká:
citace:

 • "Zkouška se realizuje v průběhu PKV (příprava komplexního vyzkoušení) bez vazby na parametry I.O. (primárního okruhu)." ·

V kritériích zkoušky stojí pod bodem 2):
citace:

 • "U všech kontrolovaných trysek dochází k rovnoměrnému rozstřiku."

Zavážecí stroj 1. blok

1. dokument z května 2000
citace:

"Jediný závažný nedostatek bránící dalšímu provozu zavážecího stroje je odstranění propadů. Po vyzkoušení manipulací s primárními a sekundárními zdroji v rámci zavážky paliva bude ZS vyzkoušen."

2. dokument z 05/2000
citace:

"Odstranění propadů se řeší pokusem o úpravu softwaru za účasti pracovníků ČEZ v Janově u firmy Ansaldo. Byla zpracována " Dočasná změna provozního předpisu T 020", která slouží pro upřesnění postupu transportu čerstvého paliva a je doplněna mimořádnými organizačně-bezpečnostními opatřeními pro provoz zavážecího stroje."

3. dokument z června 2000
citace:
"Z provedené kontroly SÚJB vzešel požadavek na záložní napájení ZS (důvod - odstranění propadů PT při výpadku napájení)….Požadavek záložního napájení byl projednán na jednání dne 20.6.2000 a byla odsouhlasena realizace provizorního napájení rozvaděče I. kategorie."

Nedatovaný dokument
citace:

"Na 20/6/2000 bylo svoláno jednání o výsledcích zkoušek zavážecího stroje a výsledcích jednání s firmou Ansaldo. Zúčastění souhlasili s provedením provizorního napájení zavážecího stroje v rozsahu 2 týdnů. Po zavezení paliva bude napájecí provizorní kabel odpojen."

Dále bylo informováno o výsledcích jednání s firmou Ansaldo, kde dle návrhu české strany byla provedena následující vylepšení řídícího systému:

citace:
- výpadek napájení, propad redukován z cca 200mm na cca 100mm
- přerušení el.vedení z tachogenerátoru, propad redukován z cca 250mm na 70mm
- přerušení el.vedení motoru, propad redukován z cca 200mm na 50mm
- Ansaldo uvedl, že další vylepšení řídícího systému úpravou softwaru propady zcela neodstraní. Ansaldo navrhl jako komplexní řešení výměnu stávajícího motoru pracovní tyče za střídavý motor výrobce firma DEMAG. … uvádí, že pro 2.blok je úprava SW a HW pro bezchybnou činnost stroje řešena v návrhu změny... ..., která byla objednána od ČEZ, generálního dodavatele a následně ČEZem pozastavena.

Zavážecí stroj 2. blok

1. dokument z května 2000
citace:

 • "Investor konstatoval, že navrženou modernizaci řídícího systému kompletně odmítá."

2. dokument z května 2000
citace:

 • "Bylo sděleno, že zavážecí stroj se má zprovoznit za současného stavu dodávky. Na upozornění, že za současného stavu řídícího systému a nerealizace změny bude zprovoznění problematické, možno říci nemožné a drahé, se nebere zřetel. Zavážecí stroj musí být dle dosud platného harmonogramu připraven k oživení k 30/6/2000, což již dnes není reálné."

3. dokument z června 2000
citace:

 • "Na upozornění, že zprovoznění bude problematické, možno říci nemožné a drahé, není brán zřetel. Zavážecí stroj musí dle dosud platného harmonogramu být připraven k oživení v 8/2000, což již dnes není reálné."