11/2000

Greenpeace kritizuje zákon o geneticky modifikovaných organismech (GMO)

Praha, 13. dubna 2000 - Greenpeace považuje zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, který dnes schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, za nedostatečný. Greenpeace především kritizuje, že zákon se nevztahuje na většinu potravin a dalších produktů pocházejících z geneticky modifikovaných organismů (GMO) a nestanovuje odpovědnost za škody, které tyto organismy mohou způsobit. Dalším nedostatkem zákona je, že zavádí kategorii tzv. bezpečných GMO, ačkoliv dlouhodobé působení těchto organismů na přírodu ani lidské zdraví není prozkoumáno (1).

"Je skandální, že v zákoně chybí odpovědnost za škodu, kterou mohou GMO způsobit," prohlásil Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Zemědělci, kteří pěstují plodiny nezměněné genetickým inženýrstvím jsou ohroženi ztrátou příjmů, jestliže budou jejich tradiční plodiny infikovány cizorodými geny z plodin geneticky modifikovaných (2). Kdo tyto škody zaplatí?"

Greenpeace dále kritizuje zejména skutečnost, že zákon se nevztahuje na všechny výrobky z geneticky modifikovaných organismů. Zatímco sleduje například geneticky modifikované zrní, jakmile se z takového zrní namele mouka, tato už z působnosti zákona vypadne. Podobně se zákon vztahuje na geneticky manipulované ovce nebo krávy, ale již ne na jejich mléko. Vládní návrh zákona tak zcela ignoruje fakt, že nebezpečné mohou být již i samotné produkty geneticky modifikovaných organismů. Toxické látky vznikající jako produkty metabolismu geneticky manipulovaných bakterií mohou být například zneužity k výrobě biologických zbraní.

"Stejně jako může geneticky manipulovaný mikroorganismus produkovat lidský inzulín, může produkovat také bílkovinu - toxickou látku, kterou lze snadno zneužít. Proto požadujeme, aby se zákon vztahoval i na produkty pocházející z GMO," prohlásil Hrdinka.

Naše právní úprava vychází především ze stávající směrnice Evropské unie 90/220/EEC o uvolňování GMO do životního prostředí. Tato směrnice je však již zastaralá. Evropský parlament projednal včera ve druhém čtení její novelu, která bude přísnější než stávající legislativa. Podle Evropského parlamentu by měla například zahrnovat sociálně-ekonomické aspekty při povolování GMO a zákaz používání genů způsobující rezistenci na antibiotika.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Poznámka pro redakce:
(1) GMO jsou úplně nové organismy, které vznikly pomocí metod genetického inženýrství - způsobem, který by v přírodě normálně nebyl možný. Jejich největší nebezpečí spočívá v tom, že mohou narušit křehkou přírodní rovnováhu a poškodit ekosystémy . Pokud se GMO dostanou do volné přírody, nelze vyloučit riziko, že způsobí vyhubení celých živočišných nebo rostlinných druhů. Zcela nedostatečně jsou prozkoumány účinky těchto manipulovaných organismů a produktů z nich vyrobených na zdraví lidí.

(2) V říjnu 1998 uveřejnila německá pobočka Greenpeace doklady o tom, že v jihozápadní části Badenska-Württemberska došlo k opylení mezi geneticky pozměněnou kukuřicí Novartis a obyčejnou kukuřicí na přilehlém poli. Ve stejné době největší hospodářské družstvo v kraji, Raiffeisen - Zentralgenossenschaft dalo zemědělcům na vědomí, že bude odmítat vykupovat transgennní kukuřici. Družstvo požadovalo od všech zemědělců záruky, že nejde o plodiny pozměněné genetickým inženýrstvím a pohrozilo, že podá žalobu k soudu na každého zemědělce, který by se pokusil družstvu prodat geneticky pozměněnou kukuřici. Je pravděpodobné, že i zemědělci hospodařící v duchu ekologického zemědělství mohou být postiženi genetickým "zamořením". Transfer cizorodých genů z geneticky manipulovaných plodin na jejich pole by měl za následek, že zemědělec ztratí svůj ekologický status a tím i své živobytí.

Tisk. zprávy