44/2000

Greenpeace žádá prošetřit, zda ČEZ neporušuje atomový zákon

Praha, 14. srpna 2000 - Ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), aby prošetřil, zda a.s. ČEZ svým jednáním neporušila atomový zákon a neohrožuje jadernou bezpečnost. Podle informací Greenpeace se totiž v jaderné elektrárně Temelín intenzívně pracuje na opravách spádu tzv. impulsního potrubí u prvního reaktorového bloku. Děje se tak však až na základě vnějšího tlaku. Podle nezávislého odborníka, který na problém poukázal, by mohlo chybné spádování impulsního potrubí vést k jaderné havárii.

Podle vyjádření ředitele výstavby JE Temelín ing. Františka Hezoučkého z počátku června tohoto roku byly spády všech impulsních potrubí 1. bloku protokolárně překontrolovány a plně odpovídají jakostním kritériím (1). SÚJB vydal mimo jiné i na základě těchto informací povolení k zavážení paliva. Podle informací Greenpeace se však v současné době opravuje chybný spád tohoto potrubí. Ten by mohl vést k jaderné havárii tím, že v jeho důsledku může dojít k zavzdušnění potrubí a následnému zkreslení sledovaných hodnot procesů v reaktoru a tedy k nerozpoznání varovných signálů.

„Jak je možné, že ČEZ opravuje nyní potrubí, které již bylo zkontrolované a údajně odpovídalo požadavkům jakosti? Jestliže ČEZ svévolně mění sklon potrubí, neporušuje zákon hned v několika ustanoveních a neohrožuje jadernou bezpečnost?“ (2) otázal se dnes ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter. „Pokud ČEZ o problému s potrubím věděl a kvůli stihnutí časových termínů ho zamlčel, je to skandální a protizákonné. Je pravděpodobné, že o problému věděl také SÚJB a přesto klidně vydal povolení k zavezení paliva,“ doplnil Tutter.

Nejdříve byl spád potrubí označen za správný a to bylo potvrzeno i ze strany SÚJB vydáním povolení k zavezení paliva. Poté se teprve začal spád potrubí opravovat. Všechny činnosti a jejich výsledky ovlivňující úroveň jaderné bezpečnosti se musí řádně protokolovat. V případě změny v projektu musí být SÚJB informován a musí vydat povolení ke změně. Jestliže tedy nyní ČEZ započal s opravou spádu potrubí, musel k tomu mít povolení SÚJB. Pokud SÚJB toto povolení vydal, proč to udělal, když byl předtím spád potrubí údajně v souladu s projektovou dokumentací a SÚJB jej potvrdil vydáním povolení k zavážení paliva?

„Ať odpovídal projektové dokumentaci původní nebo opravený spád, vše nasvědčuje tomu, že došlo k porušení zákona,“ prohlásil Tutter. „Tento problém, spolu s dalšími, na které jsme již poukázali, může být pouze vrcholkem ledovce problémů, které jsou v Temelíně nadále utajovány. Zítra se mohou objevit další závažné nedostatky, které ČEZ rovněž dosud popírá. Máme velikou obavu, že jaderná bezpečnost je ohrožena,“ dodal Tutter.


Další informace:

Jiří Tutter,
Greenpeace ČR, tel. 02/24319667, mobil 0604/887 178, fax 02/3112289
e-mail: jiri.tutter@cz.greenpeace.org

 

Poznámka pro redakce:
(1) Citace ze stanoviska ČEZu k materiálu firmy Consus: „Spády všech potrubí 1. bloku byly protokolárně překontrolovány dne 9. 6. 2000 jako součást přípravy zařízení JETE k aktivnímu vyzkoušení. Spády všech potrubí jsou plně ve shodě s projektem Westinghouse Electric Corp. (SREC No.:TEM-2479 z 12. 1. 2000) a plně odpovídají i kriteriím a požadavkům programu zajištění jakosti firmy, která uvedené impulsní linie realizuje, tj. REGULA Praha, a.s. (osvědčení o shodě QADS-10/00 z 9.6.2000 možno doložit).

(2) Zákon č.18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů:

§ 9, odst. 1, písmeno f) – Povolení úřadu je třeba k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště s významným nebo velmi významným zdrojem ionizujícího záření.

§ 16, odst. 1 – Bez předchozího povolení Úřadu nesmějí být provedeny žádné změny zařízení ani jiné technické nebo organizační změny důležité z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany nebo havarijní připravenosti.

§ 17, odst. 2, písmeno b) - Držitel povolení je povinen předložit Úřadu ke schválení dokumentaci uvedenou v příloze tohoto zákona a programy zabezpečení jakosti podle § 4, odst.7.

§17, odst. 2, písmeno g) – změny dokumentace podle písm. a) až f)

Tisk. zprávy