14/2001

Zastavte dioxinové zamořování, způsobuje rakovinu!

Praha, 2. května 2001 - Ekologické organizace Greenpeace a Děti Země se dnes obrátily na ministra životního prostředí s výzvou, aby Česká republika podepsala a urychleně ratifikovala připravovanou celosvětovou dohodu o toxických látkách. Tou má být vyloučeno z výroby a užívání 12 extrémně nebezpečných látek jakými jsou např. dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB), DDT atd. (1). "Tyto látky mohou kromě jiného vyvolat v ČR každý rok až stovky nových případů onemocnění rakovinou," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Perzistentní organické látky (POPs) vážně ohrožují životní prostředí a lidské zdraví zejména proto, že jsou velice jedovaté, dlouho přetrvávají v životním prostředí a koncentrují se v živých organismech včetně člověka. V České republice představuje problém hlavně skupina látek s tzv. dioxinovým účinkem - tedy PCB a dioxiny. Jde o chlororganické látky, které jsou již ve velmi malých dávkách rakovinotvorné, narušují hormonální systém, mohou vyvolat vrozené vývojové vady a celou řadu dalších závažných zdravotních problémů.

Obyvatelé ČR jsou vystaveni několikanásobně větší dávce dioxinových látek než činí doporučení Světové zdravotní organizace (WHO). Podle expertizy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) připadalo v roce 1999 na každého občana ČR v průměru 8,7 pg TEQ dioxinových látek na kg tělesné hmotnosti a den, v roce 1998 to bylo dokonce 12,3 pg TEQ/kg/den. Podle WHO by denní příjem těchto jedů neměl překročit 1 až 4 pg TEQ /kg/den. V ČR se zatím sleduje jen koncentrace PCB a nikoli dioxinů. Ukázalo se, že v roce 1999 spolykal každý Čech v průměru 555pg TEQ látek s dioxinovým účinkem, což je téměř 4x více v Holandsku a skoro 6x více než Kanadě. Podle analýzy rizika zpracované experty SZÚ může dávka PCB, kterou Češi zkonzumovali v roce 1998, vyvolat až 270 nových případů rakoviny (2).

Ekologické organizace dnes vyzvaly ministra životního prostředí, RNDr. Miloše Kužvarta, aby Česká republika celosvětovou dohodu o zákazu 12 toxických látek nejen podepsala, ale aby ji také urychleně ratifikovala. Nevládních organizace dále žádají zastavení zamořování prostředí dioxiny, vyčistění zamořených míst a zabránění výstavbě nových zdrojů toxických látek.

"Na skládkách pod širým nebem v Milovicích či ve Lhenicích leží s vědomím úřadů tisíce tun zeminy kontaminovaných toxickými PCB," uvedl Šuta a dodal, že v České republice se připravuje také výstavba několika obrovských spaloven komunálních odpadů např. u Českých Budějovic nebo v Plzni. Existují i plány na výstavbu závodů na tavení desetitisíců tun hliníkových odpadů v Plzni nebo v Ústí nad Labem.

"Tyto technologie jsou známé jako velmi významné zdroje dioxinů. Mezi velké zdroje dioxinů v České republice však stále patří především liberecká spalovna odpadů," doplnil RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Dětí Země.

Organizace Greenpeace a Děti Země dnešní výzvou zahájily společný měsíc aktivit proti znečišťování toxickými látkami vázáný k podpisu nové mezinárodní úmluvy o perzistentních organických látkách.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta,
koordinátor programu Toxické látky a zdraví Greenpeace ČR,
tel.: 02/ 2431 9667,
fax: 02/ 311 22 89,
mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

RNDr. Jindřich Petrlík,
předseda Dětí Země a vedoucí projektu Budoucnost bez jedů
tel.: 02/22781471, fax: 02/22780052
e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz

Poznámky:
(1) Celosvětová dohoda o zákazu 12 persistentních organických látek bude pod patronací Organizace OSN pro ochranu životního prostředí (UNEP) podepsána ve dnech 22. a 23. května ve Stockholmu. Úmluva se bude týkat těchto 12 látek: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordan, mirex, tofaxen, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF).

(2) Monitorování cizorodých látek v poživatinách, "dietární expozice člověka" - 1997 až 1999, Centrum hygieny potravních řetězců Státního zdravotního ústavu (CHPŘ SZÚ). Teoretický odhad zvýšení rizika nádorových onemocnění v důsledku dietární expozice vybraným chemickým látkám v ČR, CHPŘ SZÚ. http://www.chpr.szu.cz/monitor/monitor.html

Tisk. zprávy