16/2001

Greenpeace: spalovna v Chropyni ohrožuje zdraví obyvatel

Chropyně, 21. května 2001 - Skupina 15 aktivistů Greenpeace z České republiky a Slovenska dnes zablokovala vjezd do spalovny nebezpečných odpadů podniku Technoplast v Chropyni. Cílem akce je upozornit, že spalovna vypouští do ovzduší vysoké koncentrace extrémně nebezpečných dioxinů, které mohou poškodit zdraví lidí. Greenpeace požaduje zastavit ve zdejší spalovně spalování PVC a zamořování životního prostředí dioxiny.

"Spalovna musí zastavit vypouštění dioxinů co nejdříve a přestat ohrožovat zdraví obyvatel," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta z Greenpeace a dodal, že dioxiny jsou extrémně toxické látky, které mohou způsobit rakovinu, poruchy plodnosti, oslabení imunitního systému a další vážné zdravotní problémy.

Podle dostupných informací vypouštěla spalovna Technoplastu v Chropyni až 150-krát více dioxinů, než připouští limit platný ve státech Evropské unie. Podle českých zákonů však spalovna může i dnes vypouštět libovolné množství toxických dioxinů a ohrožovat tak zdraví lidí. Zákonný limit pro ni začne totiž platit až v roce 2003. Greenpeace usiluje o to, aby spalování nebezpečných odpadů, zejména PVC, zde bylo ukončeno co nejdříve (1).

Blokáda spalovny v Chropyni je součástí celosvětového týdne akcí Greenpeace proti zdrojům dioxinů a koná se v předvečer jednání ve Stockholmu o celosvětové dohodě zakazující 12 nejnebezpečnějších toxických chemikálií. Tyto tzv. perzistentní organické látky (POPs) jsou nebezpečné mj. tím, že velmi dlouho přetrvávají v prostředí a mohou putovat až tisíce kilometrů od místa svého vzniku nebo použití (2).

Dioxiny vznikají jako vedlejší produkt spalování, jsou-li ve spalovaném materiálu přítomny sloučeniny obsahující chlor, jako je například PVC. To je i případ spalovny Technoplastu v Chropyni, která mj. likviduje odpady z výroby obalů a další produktů z PVC (3).

"Dioxiny jsou extrémně stálé a mají schopnost hromadit se v živých organismech. Proto jsou jimi zamořeny i potraviny, hlavně živočišného původu. V České republice jsou lidé vystaveni takové dávce dioxinových látek, která několikanásobně převyšuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO)," varoval MUDr. Šuta.

Greenpeace dnes zveřejnilo český překlad závěrů mezinárodní studie s názvem "Spalování odpadů a jeho vliv na lidské zdraví". Studie výzkumné laboratoře Greenpeace při univerzitě v Exeteru prokazuje, že v okolí spaloven jsou nalézány vysoké hodnoty dioxinů, těžkých kovů a dalších látek nebezpečných pro lidské zdraví (4).

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta,
koordinátor programu Toxické látky a zdraví Greenpeace ČR,
tel.: 02/ 2431 9667,
fax: 02/ 311 22 89,
mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, mobil: 0603/414 739
Dr. Čestmír Hrdinka
, tel: 02/24319667

Poznámky:
(1) Měření obsahu dioxinů provedené v březnu 1998 ve spalovně Technoplastu Chropyně prokázalo koncentrace až 15 ng TEQ/m3. V zemích EU je limit pro emise dioxinů z podobných spaloven 0,1 ng TEQ/m3. V ČR bude stejný limit pro spalovny platit až od roku 2003. Žádost Greenpeace o sdělení aktuálních emisí dioxinů Technoplast odmítl.

(2) Celosvětová dohoda o zákazu 12 persistentních organických látek bude pod patronací Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) podepsána ve dnech 22. a 23. května ve Stockholmu. Jednání se zúčastní i ministr životního prostředí Miloš Kužvart, který je zmocněn vládou, aby dohodu za Českou republiku podepsal. Úmluva se bude týkat těchto 12 látek: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordan, mirex, tofaxen, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF).

(3) Technoplast vyrábí z PVC válcované fólie, lisované desky, tvarované potravinářské i nepotravinářské obaly, tvarovky pro stavební drenáže, potahované textilie či omyvatelné ubrusy. Podle údajů provozovatele se ve zdejší spalovně spálí 1000 tun nebezpečných odpadů ročně.

(4) Zpráva výzkumné laboratoře Greenpeace na univerzitě v britském Exeteru konstatuje, že epidemiologické studie v okolí spaloven prokázaly např. vyšší úmrtnost na rakovinu jater a plic, zvýšený výskyt rakoviny hrtanu, nádorů pojivových tkání a lymfomů. Jiné studie prokázaly větší pravděpodobnost výskytu vrozených vývojových vad novorozenců, vyšší riziko onemocnění dětí rakovinou a alergiemi a častější výskyt příznaků plicních onemocnění. Kompletní studie v anglické verzi je ke stažení na adrese: http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/euincin.pdf

Tisk. zprávy