22/2002

Greenpeace obhajuje právo na účast občanských sdružení ve správních řízeních

Praha, 9. května 2002 - Vážné znepokojení nad možností, že by účast veřejnosti při rozhodování o geneticky modifikovaných organismech a produktech mohla být ohrožena, vyjádřila dnes ekologická organizace Greenpeace. Dopisem zaslaným na Ministerstvo životního prostředí Greenpeace tak dalo najevo svůj negativní postoj k zásadním změnám týkající se účasti a informování veřejnosti vyplývající z novely zákona č. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.

Odmítavé stanovisko Greenpeace upozorňuje především na faktické oslabení reálné možnosti účasti veřejnosti na správě věcí veřejných a na dohodu Evropské hospodářské komise (tzv. Aarhuská konvence) o přístupu k informacím, jež Česká republika podepsala (1) a jejímž účelem je zavést takové systémy rozhodování, které umožní aktivní, účinnou a smysluplnou účast veřejnosti v době, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru otevřeny.

"Důvodem těchto snah o omezení, respektive oslabení účasti veřejnosti ve správním řízení, by mohl být odpor nadnárodních bio-technologických společností a veřejné správy před účinnou občanskou kontrolou, řekla Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Podle dosavadního zákona č. 153/2000 Sb. se může občanské sdružení, jehož cílem je podle stanov ochrana životního prostředí nebo ochrana práv či zájmu spotřebitelů, stát účastníkem správního řízení po podání žádosti na příslušné ministerstvo. Tohoto práva využívá také organizace Greenpeace, která se účastní správních řízení při posuzování žádostí s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Zachování účasti občanských sdružení ve správních řízení ve formě takové, jaká platí doposud, považuje proto Greenpeace za klíčové.

Novela zákona by umožňovala se vyjádřit každému, aniž by však poskytovala jakýkoliv právní nástroj k prosazení svých námitek. Přijetí takovéto změny není podle Greenpeace v souladu s principy občanské společnosti.

"Účast občanských sdružení v rozhodovacích procesech zvyšuje zodpovědnost a transparentnost rozhodování a zároveň snižuje korupci. Proto je nesmírně důležité, aby tato možnost a forma byla zachována i nadále," na závěr dodala Piknová.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR
mobil: 073/719 0566, tel.: 02/2431 9667
e-mail: piknova.zuzana@cz.greenpeace.org
Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámka:
(1) Stanovisko Greenpeace k účasti veřejnosti při rozhodování o geneticky modifikovaných organismech a produktech je k dispozici na požádání v kanceláři Greenpeace.

Tisk. zprávy