24/2002

Technoplast tají množství dioxinů v ovzduší
Greenpeace protestuje proti porušování zákona

Praha 21. května 2002 -Déle než rok odmítá Technoplast poskytnout veřejnosti informace o množství toxických látek, zejména dioxinů, které vypouští do ovzduší spalovna nebezpečných odpadů. Greenpeace z tohoto důvodu přesně před rokem podalo stížnost České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na Technoplast pro porušení zákona o ovzduší. Oblastní inspektorát v Olomouci uznal podnět Greenpeace za odůvodněný, a ČIŽP proto zahájila s Technoplastem správní řízení. Avšak Greenpeace od Technoplastu dodnes žádané informace nedostalo a ČIŽP doposud nesdělila, že by porušování zákona Technoplastem bylo jakkoli potrestáno.

Greenpeace se podařilo zjistit, že spalovna Technoplastu vypouštěla až 150-krát více dioxinů, než připouští limit platný ve státech Evropské unie (1). Bohužel podle českých zákonů spalovna může i dnes vypouštět libovolné množství toxických dioxinů a ohrožovat tak zdraví lidí. Zákonný limit pro ni začne totiž platit až v roce 2003.

Dioxiny vznikají jako vedlejší produkt spalování, jsou-li ve spalovaném materiálu přítomny sloučeniny obsahující chlor, jako je například PVC. To je i případ spalovny Technoplastu v Chropyni, která mj. likviduje odpady z výroby obalů a další produktů z PVC (2). Dioxiny přetrvávají velmi dlouho v životním prostředí a hromadí se v živých organismech. Proto dioxiny kontaminují potraviny, hlavně živočišného původu.

V České republice jsou lidé vystaveni dávce dioxinových látek, která několikanásobně převyšuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO). "Chemické analýzy v okolí spaloven odpadů nalezly vysoké hodnoty dioxinů, těžkých kovů a dalších látek nebezpečných pro lidské zdraví. Epidemiologické studie prokázaly kolem spaloven vyšší úmrtnost na rakovinu jater a plic, zvýšený výskyt rakoviny hrtanu, nádorů pojivových tkání a lymfomů," varoval MUDr. Miroslav Šuta, a dodal: "Další studie upozorňují na zvýšenou pravděpodobnost výskytu vrozených vývojových vad novorozenců, vyšší riziko onemocnění dětí rakovinou a alergiemi, ale i na častější výskyt příznaků plicních onemocnění."

Skupina 15 aktivistů Greenpeace z České republiky a Slovenska přesně před rokem zablokovala vjezd do spalovny nebezpečných odpadů společnosti Technoplast. Blokáda spalovny v Chropyni byla součástí celosvětového týdne akcí Greenpeace proti zdrojům dioxinů. Uskutečnila se v předvečer podpisu celosvětové dohody zakazující 12 nejnebezpečnějších toxických chemikálií (4) Dohodu Česká republika podepsala 23.května 2001 ve Stockholmu, ratifikovaly ji obě komory Parlamentu ČR a v nejbližších dnech by ji měl podepsat i prezident Václav Havel.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Poznámky pro editory:

(1) Měření provedené v březnu 1998 ve spalovně Technoplastu Chropyně prokázalo koncentrace až 15 ng TEQ dioxinů/m3. V zemích EU je limit pro emise dioxinů z podobných spaloven 0,1 ng TEQ/m3. V ČR bude stejný limit pro spalovny platit až od roku 2003. Žádost Greenpeace o sdělení aktuálních emisí dioxinů Technoplast odmítl.

(2) Technoplast vyrábí z PVC válcované fólie, lisované desky, tvarované potravinářské i nepotravinářské obaly, tvarovky pro stavební drenáže, potahované textilie či omyvatelné ubrusy. Podle údajů provozovatele se ve zdejší spalovně spálí 1000 tun nebezpečných odpadů ročně.

(3) Monitorování cizorodých látek v poživatinách, "dietární expozice člověka" - 1997 až 1999, Centrum hygieny potravních řetězců Státního zdravotního ústavu (CHPŘ SZÚ). Teoretický odhad zvýšení rizika nádorových onemocnění v důsledku dietární expozice vybraným chemickým látkám v ČR, CHPŘ SZÚ: http://www.chpr.szu.cz/monitor/monitor.html

(4) Celosvětová dohoda o zákazu 12 persistentních organických látek byla podepsána pod patronací Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a týká se těchto látek: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, chlordan, mirex, tofaxen, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF).

 

Tisk. zprávy