35/2002

Greenpeace prokázalo obrovské zamoření Spolany rtutí

Praha, 16. července 2002 - - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky chemických analýz, které prokázaly zamoření areálu Spolany na břehu Labe obrovskými koncentracemi rtuti (1). Laboratorní rozbory prokázaly znečištění rtutí v širokém pásu od zchátralé budovy tzv. staré amalgamové elektrolýzy až po břeh Labe. Zemina ve Spolaně obsahuje gramy až desítky gramů rtuti na kilogram, což je až 100 000x více než je běžné v nezamořených oblastech (2, 3).

„Situace ve Spolaně je horší než jsme čekali. Koncentrace rtuti nalezené ve vzorcích zeminy jsou desetkrát vyšší než veřejně Spolana přiznala. Je šokující, že tato časovaná chemická bomba zůstávala bez zajištění proti povodni téměř třicet let,“ prohlásil odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek MUDr. Miroslav Šuta.

Vzorky zeminy odebral 6. května za pomoci ochranných protichemických obleků a speciálního odběrového vybavení mezinárodní tým Greenpeace, který se do Spolany přeplavil na motorových člunech (4). „Verbální útoky managementu Spolany a středočeského hejtmana Petra Bendla proti odběru vzorků mohly být vedeny obavou z nezávislých rozborů, které prokazují zamoření Spolany horší než oficiálně přiznané“, domnívá se ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace.

Lidé vystavení dlouhodobému působení rtuti se trpí slabostmi, únavou, bolestmi hlavy, nechutenstvím, poruchami trávení a hubnutím. Rtuť může poškodit nervový systém natolik, že se u postižených objeví neovladatelný třes začínající na očních víčkách, jazyku, rtech a prstech. Objevují se též poškození paměti a poruchy chování, včetně depresí (5). U žen profesionálně vystavených rtuti některé studie nalezly zvýšené počty spontánních potratů, předčasných porodů a malformací plodů, případně nižší porodní hmotnost narozených dětí (6).

Greenpeace od jara 2001 vede kampaň s cílem přimět Spolanu k zabezpečení dioxiny a rtutí zamořených budov a jejich následné bezpečné likvidaci. Po vystupňovaném tlaku Greenpeace v květnu tohoto roku Spolana veřejně přiznala rozsáhlé problémy s toxickým zamořením v areálu. Podle vlastní tiskové zprávy ze dne 27. května nechala firma z části zabezpečit budovy odstavených provozů proti úniku dioxinů do ovzduší a přislíbila vybudování protipovodňového valu kolem areálu zamořeného rtutí (7). Spolana tím de facto potvrdila oprávněnost požadavků Greenpeace (8).

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v ČR, který proslul řadou havárií a úniků toxických látek do životního prostředí. Výroba chloru a chlororganických látek zamořila areál Spolany dioxiny, rtutí a řadou dalších velmi nebezpečných toxických látek.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky, mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp, (německy, anglicky, nizozemsky), ředitel kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243, e-mail:jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent, mobil: 0602/775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org
Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange


Poznámky pro editory:
(1) Příčinou zamoření životní prostředí rtutí je minulá i současná elektrolytická výroba jedovatého chlóru ve Spolaně. Starší výroba byla ukončena v roce 1975, ale Spolana dodnes provozuje podobně nebezpečnou technologii. Podle expertní studie zpracované přímo pro Spolanu se dnes na břehu Labe nachází přes 250 tun toxické rtuti, která představuje vážné nebezpečí pro ekosystém Labe a pro zdraví lidí. Kovová rtuť a ještě nebezpečnější organické sloučeniny rtuti kontaminovaly nejen několik výrobních objektů, ale také desítky tisíc kubíků zeminy na břehu Labe.

(2) Nejvyšší naměřená koncentrace rtuti ve vzorcích zeminy ze Spolany byla 37 gramů rtuti v kilogramu zeminy. Opakovaně byly znamenány koncentrace v rozsahu 1,5 až 3,6 g/kg vzorku. Nebylo bohužel možné stanovit sušinu a provést přepočet naměřených hodnot, protože vzorky obsahovaly i rtuť v podobě kovových kapiček rtuti. Zdroj: Ecochem a.s., Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1163, Protokol o zkoušce č. 6294/1/2002

(3) V nekontaminované kontrolní oblasti nalezl kolektiv G. Balážové obsah rtuti v půdě 0,2 mg/kg suché hmotnosti. Zdroj: Bencko V., Cikrt M., Lener J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada 1995

(4) „Toxické zamoření ve Spolaně - Greenpeace odebralo vzorky“, TZ Greenpeace z 6. května 2002,http://www.greenpeace.cz/release/02/020506.htm

(5) Bencko V., Cikrt M., Lener J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada, Praha 1995

(6) WHO: Environmental Health Criteria - 86, Mercury - Environmental Aspects, Geneva, WHO 1989

(7) Spolana přislíbila do konce června vybudovat do výše 70 cm protipovodňový val z pytlů s pískem v oblasti zamořené rtutí. Zdroj: Joska Z.: Tisková zpráva Spolana a.s. 27. 5. 2002

(8) „Spolana přiznala vážnost problémů s dioxiny a rtutí , TZ Greenpeace z 28. května 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020528.htm

Tisk. zprávy