36/2002

Greenpeace a Arnika: Spolana musí zabezpečit a dekontaminovat celou zamořenou oblast

Praha, 18. července 2002 - Arnika a Greenpeace dnes zaslaly výsledky rozborů zamoření areálu Spolany rtutí ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi a řediteli České inspekce životního prostředí Petru Soukupovi. Obě ekologické organizace zásadně nesouhlasí se záměrem Spolany, která chce fakticky dekontaminovat jenom část zamořeného areálu (1,2). Arnika a Greenpeace proto žádají ministra, aby Spolanu přiměl zabezpečit proti povodni a posléze dekontaminovat celou rtutí znečištěnou část podniku.

„Spolana plánuje zlikvidovat jen část zamoření, další část zakrýt betonovým sarkofágem a zbytek rtuti ponechat osudu. Přitom široké území mezi zchátralou budovou amalgamové elektrolýzy a břehem Labe obsahuje až stotisíckrát více rtuti než je běžné v nezamořených oblastech. Navíc v 19-ti z 20-ti vzorků přesahuje mnohonásobně obsah rtuti platná kritéria pro sanaci starých ekologických zátěží,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro oblast toxických látek (3,4).

Přes tato fakta Spolana koncem května prohlásila, že „odstranění tohoto znečištění není součástí projektu sanace budovy staré amalgamové elektrolýzy a dalších prostor“. Údajně proto, že podle Spolany „toto povrchové znečištění nepředstavuje žádnou hrozbu pro životní prostředí“ (5,6).

“Přezíravý postoj Spolany odmítající vyčistit zamořenou oblast mne nepřekvapuje. Arnika už dříve upozornila na absurdní už návrh Spolany, aby hlavní část zamoření rtutí byla zakonzervována v betonovém sarkofágu za stovky milionů korun. A přitom by šlo jen o drahou toxickou konzervu zanechanou našim potomkům,” uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu „Toxické látky a odpady” sdružení ARNIKA. Dále dodal, že ministerstvo životního prostředí uložilo Spolaně přepracovat nekvalitní dokumentaci vlivu sanace rtuťového zamoření na životní prostředí (7).

Na zamoření břehu Labe stovkami tun toxické rtuti upozornili 6. května aktivisté Greenpeace. Pod transparentem "Chraňte Labe před Spolanou" označili 27 let chátrající objekty a opuštěné pozemky, které Spolana zamořila během výroby jedovatého chlóru. V kontaminované oblasti, jež se nachází v záplavové zóně 20-ti leté povodně, umístili aktivisté varovné nápisy "Pozor! Zamořeno toxickou rtutí!" a odebrali vzorky kontaminované půdy (8).

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky, mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu „Toxické látky a odpady" sdružení ARNIKA, tel: 02 / 2278 1471, e-mail:jindrich.petrlik@arnika.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp, (německy, anglicky, nizozemsky), ředitel kampaní Greenpeace ČR, mobil: 0603/569 243, e-mail:jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Marek Jehlička, tiskový mluvčí sdruženi ARNIKA, mobil: 0606 / 727 942, e-mail: marek.jehlicka@arnika.org
Internet:
Greenpeace: http://www.greenpeace.cz/agentorange


Arnika: http://bezjedu.arnika.org/spolana


Poznámky pro editory:
(1) Příčinou zamoření Spolany rtutí je minulá i současná elektrolytická výroba jedovatého chlóru. Starší výroba byla ukončena v roce 1975, ale dodnes Spolana provozuje podobně nebezpečnou technologii. Podle expertní studie zpracované pro Spolanu se dnes na břehu Labe nachází přes 250 tun toxické rtuti, která představuje vážné nebezpečí pro ekosystém Labe a pro zdraví lidí. Kovová rtuť a ještě nebezpečnější organické sloučeniny rtuti kontaminovaly nejen několik výrobních objektů, ale také tisíce kubíků zeminy na břehu Labe.

(2) Zůstane Spolana na „věčné” časy zamořena rtutí?, TZ Arniky z 8. dubna 2002,http://bezjedu.arnika.org/index.php?inc=tiskovka&aktualita=ne&id=93

(3) Nejvyšší koncentrace naměřená ve vzorcích zeminy ze Spolany byla 37 gramů rtuti v kilogramu zeminy. Opakovaně byly znamenány koncentrace v rozsahu 1,5 až 3,6 g/kg vzorku. Zdroj: Ecochem a.s., Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1163, Protokol o zkoušce č. 6294/1/2002

(4) Metodický pokyn zpracovaný Odborem pro ekologické škody Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení usnesení vlády ČR č.393 ze dne 13. července 1994, o zásadách dalšího postupu při privatizaci: http://plumbum.ceu.cz/ERA/RA
Limity pro dekontaminaci zeminy činí 20 mg/m3, ale rozbory prokázaly ve Spolaně až 37 000 mg/m3: http://plumbum.ceu.cz/ERA/RA/Lim_zemina.html

(5) Zdroj: Tisková zpráva Spolana a.s., 27. 5. 2002

(6) Rtuť je toxický kov. Lidé vystavení dlouhodobému působení rtuti se trpí slabostmi, únavou, bolestmi hlavy, nechutenstvím, poruchami trávení a hubnutím. Rtuť může poškodit nervový systém natolik, že se u postižených objeví neovladatelný třes začínající na očních víčkách, jazyku, rtech a prstech. Objevují se též poškození paměti a poruchy chování, včetně depresí. U žen profesionálně vystavených rtuti některé studie nalezly zvýšené počty spontánních potratů, předčasných porodů a malformací plodů, případně nižší porodní hmotnost narozených dětí.

(7) Spolana musí přepracovat dokumentaci o zamoření rtutí, TZ Arniky z 11. dubna 2002, http://bezjedu.arnika.org/index.php?inc=tiskovka&aktualita=ne&id=95

(8) Toxické zamoření ve Spolaně - Greenpeace odebralo vzorky, TZ Greenpeace z 6. května 2002, http://www.greenpeace.cz/release/02/020506.htm

Tisk. zprávy