44/2002

Greenpeace: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy
Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi

Praha, 4. září 2002 - Ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na ministra životního prostředí Libora Ambrozka s podnětem, aby prošetřil, zda vedení Spolany při nedávných záplavách neporušilo zákon. Spolana již přiznala, že do Labe bylo spláchnuto téměř 3 500 tun chemikálií (1). Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) však naměřila další jedovaté látky, o kterých Spolana zatím mlčela (2).

"Vedení Spolany mohlo porušit mj. například zákon o vodách a zákon o prevenci havárií (3), a to tím, že tisíce tun vysoce nebezpečných chemických látek nezabezpečilo včas proti povodni, přestože informace o více než stoleté vodě mělo s dostatečným předstihem," prohlásil Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR. "Ještě v úterý 13. srpna jsme Spolaně nabízeli pomoc našich dobrovolníků, avšak vedení podniku odmítlo s tím, že všechny nebezpečné látky jsou dostatečně zajištěny," zdůraznil Tutter.

Analýzy vody prováděné Českou inspekcí životního prostředí ukazují, že Spolana kontaminovala okolí i látkami, jejichž únik podnik zatím popíral. ČIŽP prokázala v Labi pod Spolanou a ve strouze u obce Libiš zvýšené koncentrace celé řady jedovatých a rakovinotvorných látek (2).

Greenpeace má k dispozici výsledky rozborů ČIZP, jež prokazují, že voda odtékající ze Spolany obsahovala celý seznam jedů, jež v Labi nad Neratovicemi zjištěny nebyly. Jedná se například o rakovinotvorné látky vinylchlorid a dichlorethan, které Spolana produkuje při výrobě PVC a skladuje ve stovkách tun. Objeveny byly ale i další nebezpečné chlororganické látky jako chloroform, trichchlorethen, trichlorethylen či tetrachlorethylen. Kromě toho byly ve vodě nalezeny i xyleny, terpeny, alkylbenzen, ethylbenzen a ester kyseliny benzoové.

"Vinylchlorid je látka, která může vyvolávat rakovinu a podle mínění Světové zdravotní organizace (WHO) pro něj není možné stanovit žádnou bezpečnou koncentraci. Také dichlorethan je látka karcinogenní a značně toxická, která může poškodit játra a ledviny, dráždí oči, pokožku a sliznice. Trichlorethylen zase poškozuje neurologické funkce, játra a ledviny," varoval MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky.

Bezpečnostní zpráva Spolany uvádí, že v areálu podniku se běžně nacházejí stovky tun chlóru, rtuti, vinylchloridu, dichlorethanu, trichlorethylenu, xylenu, amoniaku, kyseliny sírové, propylenu a jiných nebezpečných látek (3). Spolana však odmítá sdělit jaké množství těchto látek se v podniku během povodně nacházelo (4).

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v České republice. Výroba chlóru a chlororganických látek zamořila areál Spolany dioxiny, rtutí a řadou dalších velmi nebezpečných toxických látek. Greenpeace již na jaře 2001 zahájilo kampaň, jejímž cílem je přimět Spolanu, aby zamořené objekty zabezpečila proti povodni a únikům toxických látek a posléze je bezpečně zlikvidovala.

Další informace:

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Ing. Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace ČR, tel.: 02/ 2431 9667

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek,
mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Poznámky pro editory:
1) Tisková zpráva Spolany Neratovice ze dne 29. srpna 2002

2) Laboratorní protokol firmy Ecochem č. 9081/1/2002 o analýzách vzorků vody z okolí Spolany Neratovice pro Českou inspekci životního prostředí.

3) Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.
http://www.env.cz/www/zakon.nsf/

a zákon o prevenci závazných havárii způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky č. 353/99 Sb
http://www.env.cz/www/zakon.nsf/

4) Bezpečnostní zpráva Spolana a.s., prosinec 2001

5) "Evakuovala Spolana "toxický koktejl" před povodní?", tisková zpráva sdružení Arnika z 20. srpna 2002:
http://bezjedu.arnika.org/index.php?inc=tiskovka&aktualita=ne&id=126&vyst=normal&lm0=0

Tisk. zprávy