60/2002

Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny

Neratovice/Praha - 19. listopadu 2002 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýzy vzorků, které experti Greenpeace odebrali ze zemědělských produktů pocházejících z blízkosti Spolany Neratovice (1). Nalezené koncentrace vysoce toxických dioxinů mnohonásobně překročily limity platné v zemích Evropské unie (EU) a doporučený pracovní limit Hlavního hygienika ČR (2). Ve vzorcích byl nalezen také vysoký obsah toxických polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým účinkem.

"Množství dioxinů v potravinách přesáhlo téměř patnáctkrát limit platný v Evropské unii a zhruba šestkrát pracovní limit stanovený hlavním hygienikem. Znepokojující je, že analýzy navíc prokázaly vysoké koncentrace takzvaných polychlorovaných bifenylů s dioxinovým účinkem. Právě součet obsahu dioxinů a těchto látek je podle Světové zdravotní organizace rozhodující pro hodnocení možného rizika ohrožení zdraví lidí," uvedl MUDr. Mirolav Šuta, toxický expert Greenpeace.

Výsledky analýz experti Greenpeace okamžitě předali postiženým chovatelům a doporučili jim kontaminované maso a vejce rozhodně nekonzumovat. Výsledky analýz také okamžitě obdržel hlavní hygienik, ministerstvo životního prostředí a česká inspekce životního prostředí, aby byl proveden další podrobnější průzkum a přijata opatření k ochraně zdraví lidí.

"Měření zadaná různými organizacemi ukazují, že zamoření okolí Spolany dioxiny a PCB přesahuje hodnoty běžné v jiných místech České republiky. Greenpeace považuje za krajně nezodpovědné, že se vedení Spolany snaží za těchto okolností urychleně obnovit vysoce nebezpečnou výrobu, jejímiž produkty jsou jedovatý chlor, karcinogenní vinylchlorid monomer nebo PVC," konstatoval ing. Jan Haverkamp, ředitel kampaní Greenpeace.

Dioxiny jsou velmi toxické látky, které dlouho přetrvávají v životním prostředí. Kumulují se živých organismech, zejména v tukových tkání zvířat i člověka, a velmi obtížně se z těla vylučují. Dioxiny jsou schopny vyvolávat několik druhů rakoviny, vrozené vývojové vady u děti či narušovat funkci řady hormonů. U lidí vystavených dioxinům tak může dojít např. k v poruchám metabolismu cukrů (větší riziko onemocnění cukrovkou) a tuků (vyšší riziko aterosklerózy vedoucí k srdečním infarktům či mozkovým mrtvicím). Dioxiny jsou navíc schopny v těle matky procházet placentou do organismu doposud nenarozeného dítěte. PCB a dioxiny se hromadí i v prsní žláze, z níž přecházejí ve vysokých koncentracích do mateřského mléka.

Greenpeace vede od jara 2001 kampaň s cílem přimět vedení Spolany, aby zamoření podniku dioxiny a rtutí zabezpečilo do doby než se toxické látky podaří bezpečně odstranit.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 0602 - 775 044
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Dipl. Ing. Jan Haverkamp (anglicky, německy, holandsky), ředitel kampaní Greenpeace v ČR
mobil: 603 569 243
e-mail: jan.haverkamp@cz.greenpeace.org

Internet : http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:

(1) Analyzován byl vzorek půdy z pastviny na okraji obce Libiš a zemědělských produktů (tkáň kachny a slepičí vejce) ze zvířat chovaných ve stejné obci, několik set metrů od provozu výroby PVC Spolany Neratovice. Rozbor vzorků provedla laboratoř Axys - Varilab v rámci společného projektu Greenpeace ČR a redakce pořadu "Na vlastní oči" televize NOVA.

Výsledky analýz jsou obsaženy v protokolech č. 421/1 a 421/2 o stanovení PCDD/F a non orthosubstituovaných PCB zkušební laboratoře firmy Axys-Varilab autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologie a státní zkušebnictví k analýze organických látek v životním prostředí, emisních zdrojích, potravinách a biologických materiálech č.j. 446/01/20

(2) Limity Evropské unie pro obsah dioxinů v zemědělských produktech byly zveřejněny dne 6.12.2001 v Official Journal of the European Communities a jsou platné od 1. července 2002. Hodnoty viz Příloha - tabulka č. 2.

Hlavní hygienik ČR po belgické dioxinové aféře doporučil pracovní limit pro dioxiny v potravinách na 5 pg/g tuku. Zdroj: Dopis Hlavního hygienika ČR MUDr. Jiřího Vytlačila řediteli Státní veterinární správy MVDr. Antonínu Kozákovi ze dne 11.6.1999.

Příloha:

Tabulka 1 - koncentrace dioxinů a PCB nalezené Greenpeace v obci Libiš
  PCB (pg TEQ/g)1 PCB (pg TEQ/g)2 dioxiny (pg TEQ/g) PCB + dioxiny(pg TEQ/g)
kachna - maso 80* 63* 92-109* 29*
kachna - játra 56* 47*    
slepičí vejce 101* 36* 23* 59-124*
půda z pastviny 16 14 26 40-42

* uvedená hodnota vyjadřuje obsah v pg TEQ/ g tuku, aby hodnota mohla být porovnatelná s limity EU
Zdroj: Protokoly č. 421/1 a 421/2 o stanovení PCDD a non orthosubstituovaných PCB metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií vydaného zkušební laboratoří firmy Axys-Varilab.

Tabulka 2 - limity pro dioxiny platné v zemích EU
produkt max. hladina dioxinů
maso a masné produkty  
  - přežvýkavci (hovězí, skopové) 3 pg TEQ/ g tuku
  - drůbeží 2 pg TEQ/ g tuku
  - vepřové 1 pg TEQ/ g tuku
játra a odvozené produkty 6 pg TEQ/ g tuku
mléko a mléčné výroby, včetně máselného tuku 3 pg TEQ/ g tuku
slepičí vejce a vaječné produkty 3 pg TEQ/ g tuku
oleje a tuky  
  - tuk z přežvýkavců 3 pg TEQ/ g tuku
  - drůbeží tuk 2 pg TEQ/ g tuku
Zdroj: Official Journal of the European Communities z 6.12.2001


Tabulka 3 - limity pro obsah dioxinů v půdě v Německu a Holandsku v pg/g
SRN
použitelná bez omezení a další kontroly méně než 5
použitelná pro zemědělskou a zahradnickou produkci, vyžaduje kontrolu 5 - 40
omezení jen pro zemědělskou a zahradnickou produkci, při níž dochází jen k min, přechodu dioxinů 40 - 400
Holandsko
nejvyšší přípustná koncentrace v půdě pro zemědělské účely 10
maximální hodnota pro remediované (rekultivované) plochy 50

Zdroj: Limitní koncentrace dioxinů ve složkách ŽP, prof. RNDr.Ivan Holoubek, CSc.


1) Toxické ekvivalentní množství, výpočet s využitím TEF podle WHO-IPCS 1993
2) Toxické ekvivalentní množství, výpočet s využitím TEF podle WHO 1998

Tisk. zprávy