Společná tisková zpráva Greenpeace a Arniky:

Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty

Praha, 28. března 2003 - Ekologické organizace Greenpeace a Arnika přivítaly, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) konečně zpřístupnilo veřejnosti souhrn analýz znečištění okolí Spolany Neratovice dioxiny a polychlorovanými bifenyly (PCB) a ztotožňují se s většinou zveřejněných doporučení (1). Na rozdíl od MŽP obě organizace považují zveřejněné výsledky za potvrzení obav z vyšší kontaminace okolí Spolany dioxiny v porovnání s jinými oblastmi. Samotná zprava expertů např. uvádí, že „celková suma 7 kongenerů PCB překročila limit vyhlášky č. 13/1994 v případě všech hodnocených sedimentů“, avšak závěr publikovaný ve včerejší tiskové zprávě MŽP je s tímto zjištěním v rozporu.

„Koncentrace dioxinů v půdách a v sedimentech v okolí Spolany jsou jednoznačně vyšší než hodnoty naměřené v jiných místech ČR. Výsledky z okolí Spolany přesahují nejen tzv. pozaďovou koncentraci, ale i průměrné hodnoty zjištěné ve zlínské či berounské průmyslové aglomeraci. Také v okolí cementárny v Mokré je množství dioxinů v půdě o jeden až dva řády nižší. V případě sedimentů jsou všechny koncentrace z okolí Spolany vyšší než hodnoty zjištěné na tzv. pozaďové lokalitě v Košeticích, na Zlínsku či Berounsku.,“ konstatoval RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. (2,3)

„Už v listopadu 2002 jsme ve vzorcích slepičího vejce a v tkáni kachny z Libiše (obec přiléhající ke Spolaně Neratovice) nalezli koncentrace dioxinů a PCB mnohonásobně přesahující platné evropské limity. Považuji za nezodpovědné, pokud státní orgány dodnes neodebraly další vzorky a nepřijaly opatření k ochraně zdraví místních lidí,“ prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, expert Greenpeace pro toxické látky a dodal, že hlavní hygienik již v listopadu 2002 slíbil okamžité vyslání expertů, ale studie žádné výsledky neobsahuje. „Místní obyvatele spíše než množství dioxinů v dávno odteklé labské vodě zajímá, co obsahují jimi chované slepice či králíci. Ze studie se však bohužel nedozví, zda je mohou bez obav konzumovat, ani kdo jim nahradí případnou škodu, pokud je maso zvířat zamořené,“ zdůraznil Šuta. (4)

Organizace Arnika a Greenpeace dlouhodobě usilují o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek do životní prostředí a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců chemických látek do životní prostředí. Greenpeace a Arnika za to nominovali předsedu představenstva Spolany ing. Švarce na titul Ropák roku 2002. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výší 1 400 000 Kč a možnou trestní odpovědnost šetří kriminální policie.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky
mobil: 603 443 140
, e-mail: msuta@cz.greenpeace.org
internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika - vedoucí programu „Toxické látky a odpady“
mobil: 603 582 984, e-mail: jindrich.petrlik@arnika.org
internet: http://havarie.arnika.org/spolana

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 603 414 739

Marek Jehlička, tiskový mluvčí Arniky: mobil: 606 727 942

Poznámky pro editory:
(1) Tisková zpráva MŽP ČR z 27. 3. 2003: Dosavadní výsledky měření v okolí Spolany neprokázaly výrazné znečištění, http://www.env.cz

(2) Tisková zprava Arniky z 24. 10. 2002: Labe je znečištěné toxickými PCB, http://arnika.org/havarie/tz.shtml?x=107275 a http://havarie.arnika.org/neratovice.shtml

(3) Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. a kol: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, Podklady pro jednání mezirezortní skupiny expertů, TOCOEN REPORT No. 236, prosinec 2002

(4) Tisková zpráva Greenpeace z 19. listopadu 2003: Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny, http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

Tabulka 1 :  Koncetrace dioxinů ve vzorcích půdy ve Spolaně a v okolí (3)
Číslo vzorku název lokality Poznámky TEQ (pg/g)
3154 Louka Černínovsko před povodní 6,1
3155 Neratovice před povodní 5,3
40 A1420 (Dvůr) směsný vzorek 8879,0
9 Zahrádka u garáží bodový odběr 7,9
10 Větrušice - pole bodový odběr 3,6
3192 Pole bodový odběr 3,5
3193 Zahrádka bodový odběr 7,0
13 Ke Kolonii 105 (Zajbrlíkovi) bodový odběr 7,1
15 Slepá (Sloupovi) bodový odběr 9,8
18 Za Rybníkem 235 (Tesaříkovi) bodový odběr 10,8
23 Budovatelů 151 (p. Mölcer) bodový odběr 49,8
25 Budovatelů 279 (pí. Koubková) bodový odběr 20,9
29 Mělnická 114 (Hudcovi) bodový odběr 14,6
 27 – 1 V Chaloupkách 10 (Štruplovi) bodový odběr 31,1
51 A1420 (vchod 1m) bodový odběr ????
58, 59,60, 62 N1224 směsný vzorek 1099,0
65 ulice Jedová směsný vzorek 82,3
66 ul. B. Pirunčíkové č. 224 směsný vzorek 12,8
67 ul. Práce č.p. 336 a 177 směsný vzorek 20,0
68 ul. Za Lesem vrt EG2 bodový odběr 6,2
3319 ??? ??? 26,4
9991 Kelské Vinice bodový odběr 1,1
9992 Kly bodový odběr 4,6
9993 Tuhaňské Větrušice bodový odběr 1,0
9994 Libiš bodový odběr 5,2
9995 Libiš (pod ČOV) bodový odběr 1,6

 

Tabulka 2 :  Koncentrace dioxinů ve vzorcích půd (medián), agregovaná data o kontaminaci vybraných oblastí z archivu Projektu TOCOEN (3)
Lokalita Počet odběrových lokalit TEQ (pg/g)
     
Košetice, středoevropská POPs pozaďová lokalita 9  
  5 1.3
Zlín, průmyslová aglomerace (průmyslové, zemědělské a pozaďové lokality) 17 2.42
  29  
  5  
Beroun, průmyslová aglomerace (průmyslové, zemědělské a pozaďové lokality) 25 1.82
Mokrá, okolí průmyslového zdroje 12  
  6 0.78

 

Tabulka 3: Koncentrace dioxinů ve vzorcích sedimentů ze Spolany a z okolí (3)
číslo vzorku název lokality Poznámky TEQ (pg/g)
I. Mezi mostem Na Štěpáně a zdymadlem Obříství Před povodní 5,7
II. Mezi mostem Na Štěpáně a zdymadlem Obříství Před povodní 4,1
3152 Tůň Černinovsko Před povodní 518,8
3169 Labe pod Spolanou Před povodní 6,4
6 Lobkovice směsný vzorek 8,9
44 A1420 (jižní komunikace) směsný vzorek 1885,1
45 A1400 (Dvůr) směsný vzorek 15123,8
46 A1030 (SZ roh) směsný vzorek 1079,9
47 Levobřežní kom. S-1 směsný vzorek 16,6
48 Komunikace U-5 směsný vzorek 58,0
3221 Kaluž poblíž mostu v Obříství bodový odběr 10,0
3222 Štěp. Most u Obříství bodový odběr 11,6
3223 Labe u Kozel bodový odběr 11,5
7 Meliorační strouha - propustek pod sídlištěm bodový odběr 174,8
8 Meliorační strouha - propustek pod sídlištěm bodový odběr 165,4
11 Štěpánský most - tůň bodový odběr 10,0
3189 Tůň Labe před povodní 10,4
3191 Výtok ze Spolany před povodní 165,6
20 Hydroelektrárna bodový odběr 17,0
 30 - 2 Obříství - zdymadlo bodový odběr 12,2
49 A1420 (severní část západní komunikace) směsný vzorek 12946,1
50 A1420 (jižní část východní komunikace) směsný vzorek 2418,2
57 SP3202 bodový odběr 162,9
33 Meliorační strouha - propustek pod sídlištěm 0-25 cm 690,8
34 Meliorační strouha - propustek pod sídlištěm 25-50 cm 117,2
36 Meliorační strouha - V Chaloupkách 10 0-25 cm 101,3
37 Meliorační strouha - V Chaloupkách 10 25-50 cm 40,0
63 SP3202 - konfirmační vzorek bodový odběr 12,5
3313 Mezi mostem Na Štěpáně a zdymadlem Obříství bodový odběr 10,6
3248 Černínovsko druhý břeh bodový odběr 35,6
3249 Černínovsko konec tůně bodový odběr 30,7
3250 Most výtok ze Spolany bodový odběr 140,4
3252 Obříství strouha 3 bodový odběr 96,2

 

Tabulka 4: Koncentrace dioxinů ve vzorcích sedimentů (medián), agregovaná data o kontaminaci vybraných oblastí ČR z archivu Projektu TOCOEN (3)
Lokalita Počet odběrových lokalit TEQ (pg/g)
     
Košetice, středoevropská pozaďová lokalita 7 1,4
Zlín, průmyslová aglomerace (průmyslové, zemědělské a pozaďové lokality) 5 1.64
Beroun, průmyslová aglomerace (průmyslové, zemědělské a pozaďové lokality) 16 1.83

 

Tisk. zprávy