24/2003
Společná tisková zpráva Greenpeace, Arniky a EPS:

Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie

Úrovně dioxinů byly překročeny až pětsetkrát

Praha/Mělník, 19. dubna 2003 - Organizace Greenpeace, Arnika a Ekologický právní servis (EPS) společně s místními obyvateli podaly dnes trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zamořením Přírodní rezervace Černínovsko toxickými látkami. V sedimentu slepého ramene Labe v sousedství Spolany přesáhl obsah dioxinů až pětsetkrát hodnotu považovanou ministerstvem životního prostředí (MŽP) za normální (1).

„Koncentrace dioxinů nalezené v rezervaci mnohonásobně překračují hladiny nalezené v jiných místech Labe nebo i ve významných průmyslových aglomeracích. Tyto látky mohou vážně ohrozit populace živočichů žijících v rezervaci, neboť mohou způsobovat rakovinu, snížení odolnosti vůči nemocem, schopnost rozmnožování a další vážná poškození. Pro destruktivní účinek těchto látek na životní prostředí byla i Českou republikou podepsána globální Stockholmská úmluva, která má zabránit jejich výrobě a uvolňování do životní prostředí,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace. (2,3)

„Zamořením přírodní rezervace mohlo dojít ke spáchání trestných činů ohrožení životního prostředí ve smyslu paragrafu 181b nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu paragrafu 181e a obecného ohrožení podle paragrafu 180 trestního zákona. Pachateli hrozí podle zákona trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti nebo peněžitý trest,“ konstatoval Mgr. Vítězslav Dohnal, právní expert v oblasti ochrany životního prostředí.

„V Černínovsku byly zaznamenány desítky druhů dřevin, řada vzácných či ohrožených bylin a bohatá společenství drobných korýšů, roztočů a hmyzu. Vyskytují se zde ohrožené druhy dravců a také početné vodní ptactvo a ptactvo lužního lesa, např. káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný či ledňáček říční. Právě tyto druhy stojí podobně jako člověk na vrcholu potravního řetězce, a jsou proto zamořením dioxiny či polychlorovanými bifenyly nejvíce ohroženy,“ prohlásil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu „Toxické látky a odpady“ sdružení Arnika (4).

Ekologické organizace dlouhodobě usilují o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky jedovatých látek a o bezpečné vyčištění kontaminovaných pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců tun chemických látek do Labe. Greenpeace prokázalo v tkáni kachny a slepičím vejci z blízkosti Spolany vysoké koncentrace dioxinů mnohonásobně překračující limity EU (5) a Arnika (6) zase vysoké koncentrace polychlorovaných bifenylů v sedimentech. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale Spolana se proti rozhodnutí dovolala. Předsedovi představenstva Spolany ing. Pavlu Švarcovi byla udělena cena Ropák roku 2002 za chovaní vážně poškozující životní prostředí.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta
odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látkymobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, (česky, anglicky) mediální asistent Greenpeace ČR
mobil: 723 258 966
e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika - vedoucí programu „Toxické látky a odpady“
mobil: 603 582 984, e-mail: jindrich.petrlik@arnika.org

Mgr. Vítězslav Dohnal, expert v oblasti práva životního prostředí, Ekologický právní servisu, tel: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz

Internet : http://www.greenpeace.cz/agentorange
internet: http://havarie.arnika.org/spolana

Poznámky pro editory:

(1) V sedimentu slepého ramene Labe odebraném 24.6.2002 bylo naměřeno 518,6 pg TEQ dioxinů/g. Ve vzorcích z 2.10.2002 bylo naměřeno 30,7 a 35,6 pg TEQ dioxinu/g. Po povodni vzrostl podíl zamoření nejnebezpečnějším 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinem (TeCDD), který se typicky vyskytuje v odpadech skladovaných ve Spolaně. Podle metodického pokynu MŽP ČR je za tzv. pozaďovou koncentraci dioxinů považován 1 pg TEQ/g. Více viz příloha.
Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, TOCOEN Report No. 236, Brno

(2) The Tip of the Iceberg, State of knowledge on persistent organic pollutants in Europe and the Arctic, Greenpeace International, August 1999, http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/tipoficeberg.pdf

(3) U. S. Environmetal Protection Agency: Exposure and Health Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) and related compounds, U.S. EPA, EPA/600/P-00/001 March/May 2000

(4) Okresní úřad Mělník: Oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území (ZCHÚ) – přírodní rezervace ”Černínovsko” – rozšíření, 8. srpna 2001

(5) Viz TZ Greenpeace z 19. listopad 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/021119.htm

(6) Labe je znečištěné toxickou látkou PCB - tisková zpráva sdružení Arnika ze 24. 10. 2002 (http://arnika.org/havarie/tz.shtml?x=107275)


Příloha:
Obsah dioxinů (v pg TEQ/g) v sedimentech Přírodní rezervace Černínovsko v porovnání hodnotami z jiných míst Labe, z vybraných průmyslových aglomeracím, z výtoku ze Spolany a středoevropské pozaďové lokality

Číslo vzorku Lokalita Dioxiny(pg TEQ/g)
  Data z rezervace Černínovsko  
3152 Tůň Černínovsko (před povodní – 24.6.02) 518,6
3248 Černínovsko druhý břeh (po povodni 2.10.02) 35,6
3249 Černínovsko konec tůně (po povodni 2.10.02) 30,7
  Data jiných míst Labe  
3167 Labe – Pardubice (10.7.02) 0,88
3168 Labe – Kolín (10.7.02) 3,70
3170 Labe – Štětí (10.7.02) 2,14
3171 Labe – Děčín (10.7.02) 3,06
3169 Labe - pod Spolanou (10.7.02) 6,28
  Data z průmyslových aglomerací  
  Zlínská průmyslová aglomerace – medián 1,64
  Zlínská průmyslová aglomerace - maximum 5,6
  Zlínská průmyslová aglomerace – minimum 0,9
  Berounská průmyslová aglomerace – medián 1,83
  Berounská průmyslová aglomerace – maximum 11,2
  Berounská průmyslová aglomerace –  minimum 0,21
  Pozaďová hodnota  
  Košetice 1,4
  Data z výtoku ze Spolany  
3191 Výtok ze Spolany (28.8.02) 165,6
3250 Most výtok ze Spolany 140,4

 

 


* Vzorky z okolí Spolany a jiných míst Labe (označené číslem) byly odebrány na objednávku firmy TOCOEN s.r.o. Ostatní data pocházejí z archivu Projektu TOCOEN, jenž jsou majetkem Konsorcia RECETOX – TOCOEN and Associates.

Zdroj: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, podklady pro jednání meziresortní skupiny expertů, TOCOEN Report No. 236, Brno

Tisk. zprávy