28/2003

Greenpeace ke dni životního prostředí
označili rezervaci kontaminovanou dioxiny

Praha/Libiš, 5. června 2003 - Aktivisté ekologické organizace Greenpeace dnes u příležitosti Světového dne životního prostředí výstražnými tabulemi označili oblasti v okolí chemického závodu Spolana, které jsou zamořeny vysoce toxickými dioxiny. Patří mezi ně i přírodní rezervace Černínovsko a tzv. Libišská strouha, kde byly nalezeny vysoké koncentrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) (1).

“Koncentrace dioxinů v rezervaci i ve strouze za Spolanou až několikasetnásobně překračují hladiny těchto jedů v jiných místech Labe nebo ve významných průmyslových aglomeracích. Chtěli jsme ukázat místa, kde by si pokud možno neměly hrát děti. Do kontaminovaných oblastí by lidé také neměli pouštět užitková zvířata, jako jsou slepice, kachny, králíci, husy a prasata,” informoval Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace.

V okolí Spolany byly nalezeny zvýšené koncentrace dioxinů i v sedimentech z hloubky 25-50 cm, avšak v čerstvých sedimentech na povrchu bylo zamoření ještě vyšší. Z toho lze vyvodit, že Spolana patrně dlouhodobě zamořovala své okolí dioxiny již před povodní, ke kontaminaci však zřejmě přispěla i velká voda (2). Dioxiny ve Spolaně pocházejí z několika současných i bývalých provozů, jako jsou například výroba nebezpečných pesticidů, amalgamová elektrolýza na výrobu chloru, spalovna nebezpečných odpadů či výroba PVC.

Analýzy vzorků tkáně z kachny a slepičího vejce z blízkosti Spolany, které později nechalo provést Greenpeace, prokázaly vysoké koncentrace dioxinů mnohonásobně překračujících limity EU.

“Spolana by měla dekontaminovat nejvíce zamořená místa mimo areál chemičky, jako například Libišskou strouhu, a odškodnit vlastníky zamořených pozemků,” zdůraznil Šuta.

Přes opakovaná varování Greenpeace Spolana po léta ponechávala zamořené objekty nezabezpečené proti povodni a únikům dioxinů do ovzduší. V okolí zamořených objektů Spolany byly v minulosti naměřeny takové koncentrace dioxinů v ovzduší, jež bezprostředně ohrožují lidské zdraví a přesahují více než 2000krát hladinu doporučenou Státním zdravotním ústavem (3).

Pro nezabezpečení dioxinových objektů podalo Greenpeace už 6. února 2002 trestní oznámení, která však policie z nejasných důvodů odložila (4). Další trestní oznámení bylo podáno 19. května 2003 pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení životního prostředí a obecného ohrožení, jehož se pachatel mohl dopustit zamořením přírodní rezervace Černínovsko.

Greenpeace dlouhodobě usiluje o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 uniklo ze Spolany do Labe několik tisíc tun chemických látek. Česká inspekce životního prostředí sice udělila Spolaně pokutu ve výši 1 400 000 Kč, ale chemička svou odpovědnost odmítá a proto se proti rozhodnutí odvolala.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky
mobil: 0603/443 140, tel.: 02/2431 9667, fax: 02/3333 2289
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR
mobil: 603 414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro editory:
(1) V sedimentu slepého ramene Labe odebraném 24.6.2002 bylo naměřeno 518,6 pg TEQ dioxinů/g. Ve vzorcích z 2.10.2002 bylo naměřeno 30,7 a 35,6 pg TEQ dioxinu/g. Po povodni vzrostl podíl zamoření nejnebezpečnějším 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinem (TeCDD), který se typicky vyskytuje v odpadech skladovaných ve Spolaně. Podle metodického pokynu MŽP ČR je za tzv. pozaďovou koncentraci dioxinů považován 1 pg TEQ/g.
Více tisková zpráva Greenpeace: “Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie”, http://www.greenpeace.cz/release/03/030519.htm

(2) Holoubek, I., a kol.: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 236, únor 2003, http://www.env.cz

(3) V ovzduší v okolí budovy A 1420 prokázala specializovaná laboratoř firmy Axys Varilab koncentraci dioxinů 51 900 fg TEQ/m3, která více než 2000x přesahuje hodnotu doporučenou Státním zdravotním ústavem činící 20 fg TEQ/m3. Analýza zdravotního zpracovaná pro Spolanu firmou AQUATEST doslova uvádí: “ ... lze předpokládat, že koncentrace TeCDD vyšších desítek až stovek pg/m3 i při relativně krátké době expozice mohou vést k závažným poškozením zdraví.”, Více tisková zpráva Greenpeace: “Spolana zamořila toxickými dioxiny i vzduch”, http://www.greenpeace.cz/release/02/020222.htm

(4) Greenpeace 6. února 2002 podalo Policii České republiky v Mělníce trestní oznámení na představitele chemického závodu Spolana Neratovice, kteří se mohli dopustit trestného činu tím, že dlouhá léta ponechávali nezabezpečené proti povodni budovy a pozemky zamořené vysokými koncentracemi rtuti a dioxinů. Policie však ještě před povodní vyšetřování zastavila. Více tisková zpráva Greenpeace: “Povodně mohou z chemičky vyplavit nebezpečné jedy!”, http://www.greenpeace.cz/release/02/020206.htm

Tisk. zprávy