Analýzy Greenpeace naznačují, že Synthesia překračuje limity povoleného znečištění

Praha, 3. července 1997 - Analýzy odpadních vod z podniku Synthesia Pardubice, které má nyní k dispozici ekologická organizace Greenpeace, naznačují, že podnik překračuje limity povoleného znečištění. Proto se dnes Greenpeace obrátilo na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) s žádostí o prošetření.

"Koncentrace škodlivých látek, které Greenpeace naměřilo ve vzorcích odpadních vod ze Synthesie, překračují limity stanovené okresním úřadem v Pardubicích nejméně ve čtyřech ukazatelích," oznámil dnes koordinátor toxické kampaně Greenpeace ing. Čestmír Hrdinka. "Konkrétně se jedná o xyleny, zinek, měď a adsorbovatelné organické halogeny, tzv. AOX. Právě tyto organické halogeny, mezi něž patří například dichlorbenzeny a trichlorbenzeny, jsou velmi toxické a mohou poškozovat zdraví lidí i vodní ekosystém. Odpadní vody, z nichž jsme nabírali vzorky, přitom už celá léta tečou bez jakéhokoliv čištění přímo do řeky Labe."

Podle tzv. Povolení k vypouštění - závazného předpisu vydaného okresním úřadem v Pardubicích dne 22. 10. 1996 - nesmí znečištění na odtoku z retenční nádrže Lhotka překračovat u AOX hodnotu 10 mg na litr. Greenpeace ve vzorku odebraném dne 13. dubna zjistilo hodnotu 16 mg na litr. Pro zinek je limit 1000 ľg na litr, Greenpeace naměřilo 1240 ľg na litr. Limit pro měď na odtoku z kanálu A je 200 ľg/litr, Greenpeace ve vzorku odebraném 27. března zjistilo hodnoty více než dvakrát vyšší - 580 ľg/litr. Pro xyleny je limit stanoven na 100 ľg/litr, kdežto Greenpeace zjistilo hodnotu téměř pětkrát vyšší - 480 ľg na litr. "Tyto výsledky nás opravňují domnívat se, že Synthesia minimálně v době našich měření porušovala platné povolení okresního úřadu v Pardubicích," uvedl ing. Hrdinka.

Na chemický závod Synthesia Pardubice, známý po světě spíše jako výrobce výbušniny Semtex, se Greenpeace zaměřilo během své dubnové plavby po Labi s lodí Albatros. Ta měla za cíl zmapovat největší zdroje znečištění v povodí. Aktivisté odebírali vzorky odpadních vod u největších znečišťovatelů a nechávali je analyzovat v akreditovaných laboratořích. Část vzorků zpracovávala univerzitní laboratoř v anglickém Exeteru, zbytek pražská laboratoř Ecochem. Jedním z nejhorších podniků, co se týče znečištování Labe, je podle analýz Greenpeace Spolchemie v Ústí nad Labem. Vůbec nejhůře však z těchto testů vyšla právě Synthesia Pardubice. Proto Greenpeace požaduje, aby podnik Synthesia se svou letitou praxí - vypouštěním nečištěných odpadních vod přímo do Labe - co nejdříve skoncoval.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Čestmír Hrdinka
tel: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org