Greenpeace na valném shromáždění OSN

New York, Praha, 25. června 1997 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace byla vybrána jako jedna ze dvou nevládních organizací, které mají tu čest, že jejich zástupce - společně s králi a prezidenty - může pronést řeč na zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o životním prostředí v New Yorku, tzv Earth Summitu II.

Tato řeč, jejíž český překlad následuje, byla pronesena výkonným ředitelem Greenpeace, jímž je Dr. Thilo Bode, dne 24. června v 17, 45 hodin new yorského času.

Pane Prezidente Razali,
Generální tajemníku OSN,
Excelence,
dámy a pánové,

Greenpeace si váží příležitosti a cti oslovit Vás, představitele suverénních vlád, jménem miliónů lidí na celém světě. Rádi bychom poděkovali za poctu, které se tím dostalo nejen nám, ale i mnoha dalším nevládním organizacím, jež přitáhly pozornost k problémům naší planety, jimž nyní stojíme v tváří v tvář, i ke způsobům, jak je řešit.

Avšak vězte, že před Vás předstupuji se smutkem.

Moje přítomnost na tomto pódiu je důkazem skutečnosti, že navzdory bití na poplach jste ve svém jednání selhali. Zabývali jste se komerčními zájmy, nadřadili jste své národní zájmy nad všeobecné blaho budoucích generací.

Dokument Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) s názvem "Všeobecné vyhlídky životního prostředí" říká jasně, že "využívání obnovitelných zdrojů - půdy, lesů, čisté vody, pobřežních oblastí, rybolovu a městského ovzduší - je již za hranicí jejich přírodních schopností se obnovovat a proto je neudržitelné."

Byznys, jak ho známe, už nemá na vybranou: Přes velkolepé sliby, které jste v Riu dali, a navzdory nadějím veškerého lidstva, se současný stav světa nadále zhoršuje, v mnoha případech dokonce ještě rychleji, než tomu bylo před pěti lety.

Ledové kry na pólech se rozpouštějí; dramaticky ubývá lesů; měníme roční období, z moře odlovujeme poslední zbytky ryb, otravujeme naše děti perzistentními organickými jedy a hromadíme jaderný odpad, který ohrožuje příští generace. A jelikož množství emisí kysličníku uhličitého, které vypouštíme do ovzduší, dále stoupá, shledáváme, že nás nyní může ohrozit i nebe nad našimi hlavami.

Velká většina národů se v roce 1992 v rámci konvence o změně klimatu zavázala k "omezení nebezpečného zasahování" do klimatického systému.

Nicméně vně této budovy je skutečnost jiná. Emise kysličníku uhličitého rostou nade všechny meze. Hladina moře bude stoupat natolik, že celé národy zastoupené v této místnosti mohou jednoho dne zmizet z povrchu země. Množství extrémních povětrnostních událostí, jako jsou bouře způsobující ekonomické ztráty miliard dolarů, se neustále zvyšuje.

Rozvinuté země se proto musí zavázat, že do roku 2005 sníží své emise kysličníku uhličitého o jednu pětinu vzhledem k úrovni roku 1990. Pokud státy jako například USA, které spotřebovávají 2krát více energie na hlavu než zbytek průmyslových zemí, tento první odvážný krok neudělají, ztroskotají naděje na to, že by světu mohly ukázat směr a opatřit mu opravdové vedení.

Osud této planety bude určovat Vaše statečnost nebo zbabělost, s jakou na prosincové konferenci v japonském Kjótu odpovíte na výzvu, kterou nám všem klade nebezpečí klimatických změn.

Vyzýváme proto všechny vlády, aby souhlasily, že setkání v Kjótu bude znamenat začátek odklonu od fosilních paliv a počátek jejich nahrazování obnovitelnými zdroji energie.

Více než tři čtvrtiny známých zdrojů ropy, uhlí a plynu musí zůstat v zemi nevytěženy, jestliže se chceme vyhnout katastrofickým klimatickým změnám. Proč potom vlády Británie a Spojených států dovolí, a dokonce subvencují hledání nových zdrojů ropy v doposud neporušených oblastech Atlantiku a na Aljašce?

Čistých, obnovitelných energií je hojnost. Jaderná energie není alternativa.

Pane generální tajemníku, OSN vypracovala vynikající smlouvu v Riu, konvenci o biologické ochraně. Ale rostliny a živočichové závislí na lesích nemohou žít ze smlouvy, která navíc může vyžadovat ještě mnoho doplňků.

A v době, kdy zde sedíme, je ještě poslední naděje ve zbývajících, dosud nevymýcených velkých prostorách deštných pralesů severního pacifického pobřeží Kanady a USA.. Jakým právem však můžeme žádat Brazílii, aby zastavila ilegální vypalování a kácení v Amazonii, když dva z nejbohatších národů, Kanada a Spojené státy, s lehkostí, s jakou já zde mluvím, vyhlazují svoje poslední zbývající deštné pralesy?

Jestliže to s ochranou druhů myslíte vážně, musíte zabránit ničení zbývajících původních lesů a pralesů, ať už jsou kdekoliv. Každý biologický druh, který ztratíme, ztrácíme navždy.

Pane generální tajemníku, zrušení otroctví, dekolonizace a přijetí Mezinárodní deklarace lidských práv byly určujícími body v historii celého lidstva - okamžiky, kdy lidé a národy udělaly osvobozující kroky k pravému lidství. Dnes opět stojíme na podobném prahu.

Pokrok v ochraně životního prostředí bude stát peníze. Ale nestačí jen dávat peníze. Průmyslově rozvinuté země si nemohou jednoduše umýt ruce a zbavit se odpovědnosti tím, že budou investovat v rozvojových zemích. Avšak ani rozvojové země nemohou využívat globální krizi životního prostředí pouze jako záminku pro snadné získávání peněz. Svět si zaslouží efektivní programy a pevné závazky. Avšak země jako Německo - které dotuje miliardami dolarů svůj průmysl fosilních paliv, zatímco ve stejný okamžik navrhuje nový typ ekologického úřadování - taková země ztrácí svou věrohodnost. A přitom opravdového vedení průmyslově vyspělých zemí je nám nyní naléhavě potřeba.

Pane Generální tajemníku, je tu množství dalších důležitých věcí, ale čas mi nedovoluje je pojmenovat. Přesto bych rád apeloval na vládní delegace, aby se vážně zabývaly dokumenty nevládních organizací, zejména "Recommendations for Actions and Commitmens at Earth Summit II," které pojmenovávají 40 či 50 důležitých lokálních i globálních problémů.

Stalo se módou říkat, že vlády mohou udělat jen málo, a že veškerá moc leží v rukách nemilosrdných nadnárodních společností a institucí v nově globalizovaném světovém trhu. Nezapomeňte však, že vy sami máte moc vynutit stanovení a dodržování standardů životního prostředí a sociálních limitů.

Slovutní delegáti, mírou Vašeho úspěchu či neúspěchu, Vašich snah zachránit tuto planetu, nebudou slova, kterými odpovíte. Mírou budou výsledky akcí, v něž budou Vaše slova proměněna, a skutky, které budou ovocem naplnění Vašich záměrů.

Děkuji.

Za správnost ručí Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
tel: 02/24 23 25 09
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org