Greenpeace upozorňuje na nebezpečí toxické kontaminace po požáru v Berouně

Praha, 22. května 1998 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes upozornila na pravděpodobné toxické znečištění okolí podniku Linde Frigera v Berouně, který ve čtvrtek 14. května zachvátil požár. Greenpeace vyzývá Okresní úřad a Okresní hygienickou stanici v Berouně, aby zjistily skutečný rozsah znečištění jak v areálu závodu, tak i v přilehlé bytové zástavbě a varovaly obyvatelstvo před možnými riziky.

V den požáru chemici ze školícího střediska civilní obrany v Kamenici naměřili v areálu závodu i v okolní bytové zástavbě více než 14,7 miligramů chlorovodíku na metr krychlový. To je hodnota, která přesahuje maximální přípustnou koncentraci. "O skutečném množství chlorovodíku, který se při požáru dostal do ovzduší, se můžeme pouze dohadovat, protože ani použitá laboratorní technika nebyla schopna tuto vysokou hladinu změřit," upozornila Dr. Zdeňka Bubeníková, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Vzhledem k vysokým naměřeným koncentracím některých zplodin, především chlorovodíku, chloru a fosgenu a vzhledem k materiálům, které hořely, je vysoce pravděpodobné, že při požáru vznikaly i toxické persistentní látky - především dioxiny a polyaromatické uhlovodíky," zdůraznila Bubeníková.

Dioxiny jsou považovány za jedny z nejtoxičtějčích látek vůbec. Dioxiny a další persistentní látky se vyznačují vysokou stálostí a přetrvávají v prostředí i několik let. Vyznačují se přitom širokou škálou negativních vlivů na lidské zdraví. Byly zařazeny mezi karcinogeny, které negativně ovlivňují reprodukční schopnosti člověka a mohou narušit jeho hormonální a imunitní systém. Tyto látky vznikají především lidskou činností jako nechtěný vedlejší produkt nebo se uvolňují při spalování chlorovaných plastických hmot, především PVC a dalších chlorovaných sloučenin. O významnosti těchto polutantů svědčí i příprava globální smlouvy na jejich eliminaci v rámci Programu pro životní prostředí při OSN (UNEP).

Vzhledem k možné kontaminaci okolí závodu Linde Frigera se Greenpeace obrací na Okresní úřad a Okresní hygienickou stanici v Berouně s požadavkem, aby:
1. byly provedeny odběry vzorků půdy a vody v areálu závodu a v nejbližším okolí a aby byly zjištěny skutečné koncentrace dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, těžkých kovů a dalších persistentních látek,
2. aby obyvatelé byli informováni o možném nebezpečí kontaminace půdy a zahrad.
3. aby byla provedena sanace objektu s ohledem na možný výskyt toxických persistentních látek.

"Obracíme se na Okresní úřad a Okresní hygienickou stanici, aby vzaly v potaz dlouhodobé toxické působení dioxinů a dalších persistentních látek, které se s vysokou pravděpodobností uvolnily, a varovaly obyvatele před možnou kontaminací jejich pozemků a zahrad," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka, ředitel české kanceláře Greenpeace. "Doporučení, aby se lidé důkladně oplachovali vodou a mýdlem a skrápěli zahrady může být adekvátní reakcí na kyselý déšť, není však dostačující pro výskyt persistentních látek, například dioxinů," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr. Zdeňka Bubeníková
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: zdenka.bubenikova@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |