Greenpeace nesouhlasí se spuštěním spalovny Malešice

Praha, 15. října 1998 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace označila dnešní zahájení provozu malešické spalovny v Praze za nanejvýš nešťastné.

"Spalovna s takovými parametry jako mají Malešice by v zemích Evropské unie pravděpodobně vůbec nedostala povolení k provozu," prohlásila Dr. Zdeňka Bubeníková, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Podle dostupných informací bude malešická spalovna překračovat emisní limity Evropské unie pro superjedovaté dioxiny dvacetkrát," dodala Bubeníková.

Dioxiny jsou považovány za jedny z nejtoxičtějčích látek vůbec. Vyznačují se vysokou stálostí v životním prostředí, kde mohou přetrvávat i několik desítek let. Tyto látky mají velmi negativní vliv na lidské zdraví. Způsobují například několik typů rakovin a mohou též ovlivňovat reprodukční schopnosti člověka a narušovat jeho hormonální a imunitní systém.

Dioxiny vznikají především lidskou činností jako nechtěný vedlejší produkt nebo se uvolňují při spalování chlorovaných plastických hmot, především PVC a dalších chlorovaných sloučenin. O nebezpečí těchto polutantů svědčí i příprava globální smlouvy na jejich eliminaci v rámci Programu pro životní prostředí (UNEP) při OSN.

"Problémy odpadů v Praze je třeba řešit omezováním jejich vzniku a důslednou recyklací, ne spalováním v naddimenzované spalovně," zdůraznila Dr. Bubeníková. "Obáváme se, že provoz spalovny, kterou provozuje město Praha, bude vznik nového odpadu spíše vyvolávat."

Greenpeace bude usilovat o to, aby Česká republika urychleně přijala stejné emisní limity pro dioxiny, jaké platí v zemích Evropské unie.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |