31/99


Pomalu působící jedy otravují naši planetu

Praha, 8. září 1999 - Na vážná rizika toxických látek, známých pod názvem POPs (perzistentní organické polutanty) chce upozornit česká pobočka Greenpeace během své podzimní informační kampaně, která dnes byla zahájena tiskovou konferencí v Praze. Tyto pomalu působící jedy, mezi něž patří například i nechvalně známý dioxin, putují na ohromné vzdálenosti a postupně otravují lidi i životní prostředí na celé planetě.

Greenpeace požaduje, aby byl v České republice neprodleně přijat program eliminace zdrojů POPs, protože tyto látky mohou vážně ohrožovat životní prostředí a zdravotní stav české populace. O stejném problému se nyní jedná i na nejvyšší úrovni. Od pondělí 6. září probíhá v Ženevě jednání o celosvětové dohodě o eliminaci POPs, které pořádá Program OSN pro životní prostředí. Bylo vytipováno 12 nejnebezpečnějších POPs, které by měly být co nejdříve eliminovány. Na této "černé listině" jsou mj. chemikálie jako dioxin, DDT, PCB a hexachlorbenzen (HCB).

"Za první bezprostřední krok k eliminaci POPs v České republice považujeme urychlené přijetí vyhlášky na limity dioxinů pro spalovny, a to nejpozději do konce roku 1999," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka, vedoucí kampaní Greenpeace. "Stejně tak by měly být stanoveny emisní limity na dioxiny pro odpadní vody a maximální přípustné koncentrace těchto jedů v potravinách včetně jejich přísné kontroly, aby se u nás nemohla opakovat aféra s belgickými kuřaty," dodal Hrdinka.

Dioxiny jsou spojovány s takovými zdravotními riziky, jako je například vznik rakoviny, poruchy plodnosti nebo oslabení imunitního systému (větší náchylnost k nemocem).

"Podobný skandál, jaký vznikl v případě kontaminovaných belgických kuřat, se může kdykoliv opakovat i v České republice," upozornil Hrdinka a dodal, že obsah dioxinů v mase jatečných kuřat či v mléce se u nás pravidelně nesleduje.

Problémem však u nás nejsou jen dioxiny. Studie prováděné v 90. letech poukazují též na mimořádné zamoření polychlorovanými bifenyly (PCB). V České republice a na Slovensku byly zjištěny výjimečně vysoké hladiny šesti indikátorových PCB v mateřském mléce ve srovnání s dalšími evropskými státy, kde se výzkum prováděl (1).

Alarmující je též kontaminace další chemikálií, která patří mezi POPs, totiž hexachlorbenzenem (HCB). Na základě různých pramenů Greenpeace sestavilo tabulku, která poukazuje na množství hexachlorbenzenu v mléce kojících matek. Ve srovnání s kojícími matkami ve 22 dalších zemích světa, byla u českých matek zjištěna (po Slovensku) vůbec nejvyšší hodnota (0,639 mg HCB/kg tuku). To je například 3krát více než bylo naměřeno u matek v Německu, ale 17 krát více než u Švédské populace(2).

Greenpeace požaduje přijetí celosvětové smlouvy, která bude POPs eliminovat. "České republice, budeme usilovat o to, aby byl vypracován program eliminace zdrojů POPs a učiněny kroky k odstranění zátěže obyvatelstva těmito látkami. Jedná se nám o úplnou eliminaci, nikoli pouze o snížení emisí ze stávajících zdrojů. Cílem by mělo být postupné zřeknutí se všech zdrojů, kde POPs vznikají," uzavřel Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace

Poznámka pro redakce:
(1) U každého státu byly vybrány nejméně dvě různé skupiny žen, a to z oblasti, kde je předpokládané vysoké zamoření a nízké zamoření. U české republiky byly naměřeny hodnoty 500 - 1000 ng PCB/g tuku.

WHO (1996) , Levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in human milk - second round of WHO-coordinated exposure study. EUR/ICP EHPM02 03 05

(2) Michelle Allsopp, Ruth Stringer and Paul Johnston (1998). Unseen Poisons - levels of Organochlorine Chemicals in human Tissues, Greenpeace research laboratories, Exeter, UK.

Ilustrační fotografie k problematice POPs můžeme na požádání poslat na e-mailovou adresu redakce.


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |