32/99

Greenpeace odhalilo super jedovaté dioxiny na ilegální toxické skládce v Milovicích

Praha, 15. září 1999 - Greenpeace dnes zveřejnilo výsledky analýzy, podle níž ilegální skládka toxických odpadů v Milovicích obsahuje extrémně nebezpečné dioxiny. Aktivisté Greenpeace dnes ráno vypustili nad skládkou horkovzdušný balón s nápisem STOP DIOXIN, aby upozornili, že toto místo je jedním z nejhůře kontaminovaných míst v celé Evropě.

"Balón nese zprávu, že skládka musí být okamžitě zabezpečena a zlikvidována," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že jedy z Milovic mohou vážně ohrozit zdraví obyvatel: "Látky, které se uvolňují ze zdejší skládky, způsobují kromě jiného rakovinu a poruchy plodnosti."

Toxická skládka se nalézá v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá (okres Nymburk), který až do roku 1991 okupovala vojska sovětské armády. Více než 2000 tun jedovatých látek, mezi nimiž dominují polychlorované bifenyly (PCB) a DDT, se tu již léta válí v prorezivělých sudech necelé dva kilometry od obydlené části obce Milovice (1, 2). Když přijde déšť, vyplavují se tyto jedy z nezajištěné skládky do okolí. Zdroje pitné vody pro hlavní město Prahu se přitom nalézají pouhých 10 kilometrů od místa kontaminace. Kromě chatrného plotu není skládka nijak zajištěna a čas od času si na ní hrají místní děti.

Greenpeace nechalo na vlastní náklady provést analýzu vzorků látek vyteklých z prorezivělých sudů, které se nacházely na popraskané betonovém podloží skládky (3). Analýza ukázala přítomnost polychlorovaných furanů, které jsou spolu s polychlorovanými dioxiny souhrnně označovány jako dioxiny (4).

"Při analýze byly zjištěny polychlorované furany v množství větším než 22 mikrogramů na kilogram vzorku," uvedl Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Pochází-li dioxiny ze sudů obsahujících olej kontaminovaný polychlorovanými bifenyly, což je více než pravděpodobné, znamená to, že milovická skládka obsahuje takové množství dioxinů, jaké odpovídá nejvyšší přípustné denní dávce pro 5 až 15 miliard lidí."

Dioxin je typickým představitelem pomalu působících jedů, kterým říkáme POPs (perzistentní organické polutanty). Tyto látky se vyznačují tím, že přetrvávají v životním prostředí celá léta, kumulují se v živých organismech a putují až tisíce kilometrů od místa své výroby nebo použití. POPs způsobují celou řadu závažných poškození zdraví, mezi něž patří například rakovina, poruchy plodnosti, narušení hormonální činnosti, poškození jater a oslabení imunitního systému, což znamená menší odolnost vůči nemocem.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, mobil:0603/414 739

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


(1) Polychlorované bifenyly (PCB) jsou toxické látky, které se již v extrémně nízkých koncentracích vstřebávají i neporušenou pokožkou do krevního oběhu. V tukových tkáních lidí i zvířat pak dochází k jejich postupné kumulaci. Kromě celé řady nepříznivých vlivů na lidské zdraví byl u zvířat prokázán také vznik rakoviny. Výroba PCB byla v bývalé ČSSR zastavena v roce 1984, nicméně tato látka se dodnes používá.

(2) DDT bylo ještě v 50. letech používáno jako širokospektrální insekticid. Tato látka působí jako typický nervový jed, kromě toho blokuje v organismu životně důležité enzymy a vyvolává hormonální poruchy. Od roku 1976 je u nás používání DDT v zemědělství zakázáno.

(3) Vzorek byl odebrán v pátek 13. srpna 1999 a analyzován v akreditované laboratoři Axys Varilab.

(4) Jednotliví zástupci skupiny dioxinů nejsou stejně jedovatí. Jejich toxicitu vyjadřujeme poměrně vzhledem k nejjedovatějšímu zástupci 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo dioxinu. Například 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo furan, který se nachází na milovické skládce, má toxický ekvivalent 0,1, což znamená, že jeho toxicita je desetkrát menší než nejjedovatějšího zástupce této skupiny.

Fotografie z akce v elektronické podobě v kvalitě vhodné k otištění jsme schopni poslat na e-mailovou adresu redakce.

Tisk. zprávy |