35/99

Bude Ústí nad Labem i nadále městem dioxinů?

Praha, 22. září 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), krajskou hygienickou stanici a magistrát v Ústí nad Labem, aby prošetřily, kdo v tomto městě uvolňuje do ovzduší vysoké dávky nebezpečných dioxinů. Podle informací, které má Greenpeace k dispozici, přakračovala množství těchto vysoce nebezpečných látek naměřená na hlavním náměstí v Ústí nad Labem doporučený limit více než stokrát. Greenpeace žádá úřady, aby podnikly okamžité kroky k ochraně zdraví ústeckých obyvatel.

"Hodnoty imisí karcinogenních dioxinů naměřených v Ústí nad Labem činily 2203 femtogramů na metr krychlový (fg/m3), což je až 35krát více než bylo naměřeno v ostatních severočeských městech, kde se v roce 1997 podobná měření prováděla," uvedl Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že tyto nebezpečné látky mohou způsobit vznik rakoviny, poruchy plodnosti a oslabení imunitního systému. Kromě Ústí nad Labem se měření dioxinů prováděla mj. například i v Liberci, Sokolově, Mostu a Litoměřicích (1).

V České republice prozatím žádný zákonem stanovený limit pro imise dioxinů neexistuje. Hodnota doporučená v roce 1991 Státním zdravotním ústavem (SZÚ) činí 20 fg/I-TE/m3 průměrné denní koncentrace. Vzorek z Ústí nad Labem překračuje tuto doporučenou hodnotu více než 110krát (2).

"Vysoká hodnota dioxinů naměřených v centru Ústí nad Labem naznačuje, že zdroj těchto supertoxických látek musí být přímo ve městě nebo v jeho těsné blízkosti," upozornil Hrdinka. "Pravděpodobným zdrojem dioxinů by mohla být spalovna nebezpečných odpadů v Trmicích nebo spalovna chlorovaných zbytků z výroby Epitetra v areálu ústecké Spolchemie, která je náměstí blíže."

Dioxiny vznikají jako vedlejší produkt výroby, jíž se účastní chlor nebo ve spalovnách, kde jsou spalovány nebezpečné odpady či chlorované zbytky.

"Měření dioxinů sice pocházejí z roku 1997, obáváme se však, že nepříznivá situace trvá dodnes," zdůraznil Hrdinka. "Proto jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí, aby nám poskytla údaje o hodnotách dioxinů unikajících ze spalovny nebezpečných odpadů v Trmicích a ze spalovny v areálu ústecké Spolchemie. Vyzvali jsme inspekci, aby prověřila, zda dioxiny pocházejí ze zmíněných spaloven, nebo zda se v Ústí vyskytuje ještě jiný možný zdroj."

Dioxiny patří k nejnebezpečnějším látkám na světě. Spolu s DDT, polychlorovanými bifenyly (PCB), hexachlorbenzenem (HCB) a dalšími trvale znečišťujícími látkami patří mezi tzv. POPs (perzistentní organické polutanty). Tyto pomalu působící jedy cestují na ohromné vzdálenosti a pomalu otravují lidi i životní prostředí na celé planetě. O eliminaci POPs se nyní jedná na úrovni OSN.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


(1) Měření dioxinů byla provedena celkem v 13 lokalitách v severních Čechách v průběhu roku 1997. Měření realizovala firma Axys Varilab v rámci projektu Ministerstva životního prostředí VaV/520/1/97. Přesný název zprávy zní "Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi perzistentních organických látek (POPs) a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území ČR".

(2) Při měření dioxinů v Ústí nad Labem se neodebíral průměrný denní vzorek, ale pouze tzv. bodový vzorek. Výzkumy však ukazují, že působení vysokých dávek dioxinu po kratší dobu mohou mít horší účinek na zdraví než působení nižších koncentrací po delší dobu.

| Novinky | Tisk. zprávy |