Analýza dotací v energetice

Předmluva Greenpeace
Globální oteplování, které mění klima naší planety, bylo vědci i předními světovými politiky označeno za jeden z největších environmentálních problémů. Tento jev je způsoben rostoucím množstvím oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře, k němuž dochází spalováním fosilních paliv - uhlí, ropy a zemního plynu. V roce 1992 byla podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu s cílem zmírnit rizika klimatických změn. Česká republika přistoupila k úmluvě jako rozvinutá země, příjímajíc tím na sebe závazek, že "přijme odpovídající opatření na zmírnění změny klimatu" a "omezí své emise skleníkových plynů", mezi nimiž CO2 zaujímá hlavní postavení.

Studie, kterou si Greenpeace nechalo zpracovat u nezávislého Střediska pro efektivní využití energie (SEVEn), měla za úkol analyzovat veřejné výdaje v oblasti energetiky. Na jejím základě je možno konfrontovat politiku české vlády vůči nebezpečí globálního oteplování. Studie porovnává množství veřejných prostředků, které vláda vynakládá směrem, jenž zhoršuje problém globálního oteplování (spalování fosilních paliv), s množstvím financí vynaložených na opatření k ochraně klimatu (úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie).

Výsledkem studie je skandální odhalení: státní dotace na podporu výroby energie z fosilních paliv za pětileté období 1994 až 1998 dosáhly závratné výše 113 miliard korun. Naproti tomu podpora úspor a obnovitelných zdrojů energie činila pouhých 3,7 miliardy korun. Vláda tak nakládá s veřejnými prostředky způsobem, který zhoršuje životní prostředí a připravuje problémy příštím generacím.

Studie si všímá rovněž podpory jaderné energie. Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách s sebou přináší těžko akceptovatelná rizika: m.j. zanechává velké množství nebezpečného radioaktivního odpadu, jehož likvidace doposud není uspokojivě vyřešena nikde na světě, hrozí možností jaderné nehody s dalekosáhlými důsledky a v neposlední řadě i možností zneužití štěpného materiálu. Ze studií publikovaných v USA navíc vyplývá, že každý dolar investovaný do úspor energie ušetří až sedmkrát více CO2 než stejný dolar investovaný do jaderné energie. Z těchto a dalších důvodů nemůže být jaderná energetika považována za řešení problému klimatických změn. Přesto museli čeští daňoví poplatníci ve zkoumaném období 1994 až 1998 vydat na podporu jaderné energie částku 20 miliard korun.

Tato dotační politika přináší i další negativní důsledky. Dotace na energii vyrobenou z fosilních a jederných zdrojů motivují k nehospodárnému využívání energie, což do budoucna mj. snižuje i konkurenceschopnost českých podniků. Dotace jsou brzdou tolik potřebného rozvoje technologií šetřících energii a využívajících obnovitelné zdroje energie. Dotace rovněž zatěžují daňové poplatníky: průměrnou čtyřčlennou rodinu stála politika podpory fosilní a jaderné energie ve zkoumaném pětiletém období více než 50 tisích korun.

Studie vyčísluje i cenové deformace v energetice (tzv. křížové dotace). Na uměle nízké ceny plynu a elektřiny pro domácnosti doplácejí podnikatelé, kteří jsou nuceni započítat si tyto náklady do dražších služeb a zboží. Velikost křížových dotací dosáhla ve zkoumaném období částky přes 100 miliard korun. Průměrná čtyřčlenná rodina musela díky nim zaplatit na dražších službách a zboží dalších 40 tisíc korun. Netřeba zdůrazňovat, že cenové deformace motivují k plýtvání s energií se všemi nepříznivými důsledky.

Na základě zjištěných skutečností Greenpeace naléhavě vyzývá vládu, aby zastavila všechny dotace do fosilní a jaderné energie a odstranila cenové deformace pro plyn a elektřinu. Všechny náklady na výrobu energie z fosilních a jaderných zdrojů by měly být promítnuty do její ceny. Greenpeace vybízí vládu, aby část takto ušetřených veřejných prostředků byla přesměrována na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tomáš Nenička
vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR

Plnou verzi zprávy Analýza dotací v energetice, kterou na zakázku Greenpeace vypracovalo nezávislé Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), si ve formátu Word 6,0 pro PC můžete stáhnout ZDE (166 kB). (Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte- Uložit cíl jako...)