Otevřený dopis předsedovi vlády

V Praze, 11. října 2002

Vážený pane předsedo vlády,

jak jste nejspíše informován, v posledních týdnech Japonskem otřásl skandál, který postihl celý tamní energetický sektor. Za tento skandál nese odpovědnost největší japonská elektrárenská společnost TEPCO a japonský státní úřad pro jadernou a průmyslovou bezpečnost NISA. S cílem zajistit nerušený provoz jaderných elektráren, oba tyto subjekty po léta utajovaly defekty zjištěné na reaktorech a falsifikovaly příslušnou dokumentaci.

Chceme Vás v této souvislosti upozornit na fakt, že stejné praktiky se - podle našich poznatků - odehrávají také v České republice. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nadále utajuje výsledky kontroly nepovolené a utajované opravy na jaderné elektrárně Temelín (JETE) z roku 1994 a odvádí pozornost k jiným zprávám, které se netýkají daného problému. Jsme přesvědčeni, že pokud nebude těmto praktikám učiněna přítrž, bude Česká republika brzy vystavena stejné krizi jako Japonsko, protože dříve či později vyjdou tyto informace na světlo, stejně jako v Japonsku.

Jak jistě víte, Greenpeace opakovaně informovalo předchozí vládu ČR o nepovolené opravě svaru potrubí primárního okruhu reaktorové nádoby 1. bloku JETE (celý případ je shrnut ve zprávě "Tajná oprava svaru potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou na 1. bloku jaderné elektrárny Temelín", na adrese: http://www.greenpeace.cz/temelin/aktax.htm).

Dovolujeme si připomenout, že v červenci 2000 byla organizace Greenpeace informována očitým svědkem, že na Temelíně došlo v roce 1994 k závažné závadě, která by mohla ohrozit bezpečnost této jaderné elektrárny. Čestné prohlášení svědka máme k dispozici. Při montáži primárního okruhu na 1. bloku JETE bylo jedno z hlavních potrubí přivařeno k reaktorové nádobě v chybné poloze.Tato chyba nebyla opravitelná podle technických předpisů a proto musela být oprava provedena utajeně a musela být následně zmanipulována dokumentace. Situace, kdy není prakticky známa skutečná kvalita provedených svarů, by mohla způsobit vážnou jadernou havárii. Svědčí o tom i expertní názor zahraničního jaderného odborníka, který máme k dispozici.

V situační zprávě za 1.čtvrtletí 2001 předložené vládě potvrdil SÚJB, že z kontroly, kterou na základě podání Greenpeace zahájil, skutečně vyplynula závažná porušení technologických i právních předpisů a informoval, že z této kontroly bude vypracován protokol. Tato pochybení vyplývají i z dílčích informací, které jsme obdrželi písemně od SÚJB. Zprostředkovali jsme rovněž rozhovory mezi svědkem a příslušným inspektorem SÚJB. Takto získané poznatky označil inspektor za hodnověrné a nápomocné pro šetření.

Jsme hluboce znepokojeni tím, že přes upřímnou snahu samotných inspektorů, vedení SÚJB několikrát odmítlo naši zákonnou žádost o informaci s často protichůdnými zdůvodněními a výsledky své vlastní kontroly obsažené v tomto protokolu do těchto dnů tají. Místo toho sděluje, že protokol neexistuje a předkládá nic neříkající alternativní zprávy, které se netýkají daného místa. Jsme přesvědčeni, že SÚJB porušil zákon o poskytování informací veřejnosti podle §2 zákona č. 106/1999 sb. v návaznosti na ustavení § 15odst. 1 téhož zákona a proto jsme podali správní žalobu u Nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že tento proces je velmi zdlouhavý a jelikož je velmi pravděpodobné, že SÚJB bude nadále využívat svého posledního tvrzení, že kontrola nebyla formálně ukončena, obáváme se prodlení. Obracíme se proto na Vás, jako předsedu vlády ČR a žádáme o rychlejší postup.

Jsme rovněž hluboce znepokojeni závěry, ke kterým ve věci došla policie ČR, která po mnoha našich intervencích obnovila šetření trestního oznámení, které jsme podali v roce 2000. Policie není schopna uspokojivě vysvětlit, proč analyzovala jiný svar, než který identifikoval svědek, a to přesto, že si výslovně (společně se společností ČEZ) vyžádala identifikaci daného místa jako podmínku provedení analýzy. Policie nakonec na základě analýzy úplně jiného potrubí celou věc odložila.

- Kancelář předsedy vlády ČR nás dopisem ze dne 15 února 2001 (č.j. 21963/01-kpv) uvědomila, že vláda svým usnesením a. 29/99 "uložila místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku a předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost překládat čtvrtletně počínaje dubnem 1999 Situační zprávy o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby JETE a vyžádala si tak pravidelné informace o dané problematice."

- Na základě toho a s odvoláním na zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o vyžádání a poskytnutí těchto informací:

· Proč dosud nebyla formálně ukončena kontrola, zahájená SÚJB dne 12. 12. 2000 u Modřanské potrubní a.s. a fakticky ukončena v březnu 2001?
· Zda byl vládě předložen protokol z této kontroly, který byl vypracován týmem inspektorů SÚJB v průběhu března r. 2001, tak jak se SÚJB zavázal v Situační zprávě?
· Pokud ne, zda si vláda tento protokol vyžádá?
· Přístup k tomuto protokolu v jeho plném znění včetně všech příloh

Pane předsedo vlády, tato záležitost je velmi naléhavá, a to nejen z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, ale také s ohledem na mezinárodní prestiž České republiky. Čím později bude tento problém řešen, tím větší škody může utrpět pověst České republiky, česká veřejnost, ekonomika a nakonec i společnost ČEZ, ve které je stát stále ještě majoritním vlastníkem. Žádáme proto Vaši zprávu, respektive požadované informace, ve všech bodech, a to v zákonem stanovených lhůtách.

Tento dopis, prosím, považujte za otevřený.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem,

Ing. Jiří Tutter
výkonný ředitel Greenpeace ČR


předseda vlády ČR
PhDr. Vladimír Špidla
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1


Rozdělovník:

ministr
Mgr. Stanislav Gross
Ministerstvo vnitra České republiky.
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7 - Letná

ministr
RNDr. Libor Ambrozek
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ministr
Ing. Jiří Rusnok
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

ministr
Mgr. Bohuslav Sobotka
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

zpět