english

Chemický závod Spolana Neratovice leží asi 25 km severně od Prahy na břehu Labe. V letech 1965 až 1968 se zde vyráběl chlorovaný herbicid 2,4,5 - T, které bývalý komunistický režim prostřednictvím obchodních firem dodával do Vietnamu, kde z něj americká armáda míchala směs známou jako "Agent Orange". Při výrobě tohoto herbicidu vznikalo obrovské množství dioxinů a bývalé výrobní haly jsou dodnes jedním z nejzamořenějších míst na zeměkouli. Objekty jsou již více než 30 let opuštěny a uzavřeny. Dodnes v nich jsou zbytky zamořeného výrobního zařízení, surovin a polotovarů ze zrušené výroby. Vzhledem k obrovskému zamoření dioxiny není možné budovy opravovat, a proto stále rychleji chátrají.

Greenpeace se v poslední době podařilo získat některé důležité interní dokumenty Spolany, jež prokazují, že riziko ohrožení okolí dioxiny je akutní a navíc s časem vzrůstá. V jednom z objektů se zhroutila korozí narušená ocelová konstrukce částí střechy. Železobetonová konstrukce zamořených objektů je narušena korozí do takové míry, že ve zdi jedné z budov se již objevily trhliny. V budovách byly naměřeny neuvěřitelně vysoké koncentrace dioxinů a zvýšené koncentrace byly naměřeny i v okolí kontaminovaných objektů.

Dva zamořené objekty leží v zátopové oblasti a už v případě padesátileté vody by mohly být nebezpečné dioxiny vyplaveny do okolí. Spodní voda pod Spolanou je kromě dioxinů zamořena i řadou dalších nebezpečných chemických látek: DDT, DDE, endrin, diendrin, lindan, benzen, 2,4,5 -T, heptacholoru, chloroformu, HCB, HCH atd.


Dioxiny a jejich vlastnosti
Dioxin je pravděpodobně jednou z nejtoxičtějších látek, kterou až dosud člověk vyrobil. Tato pevná substance je velmi špatně rozpustná ve vodě, lépe v tucích a v organických rozpouštědlech, je stálá vůči kyselinám i alkáliím a extrémně odolná vůči teplotám.
Dioxin je enormně toxický při všech druzích expozice, je velice rezistentní vůči přirozenému odbourávání a v životním prostředí je schopen bioakumulace, tedy koncentruje se v tělech živých organizmů, zejména v jejich tukové tkáni.

Dioxiny jsou rakovinotvorné látky, které poškozují imunitní systém. U mužů mohou způsobovat snížení počtu spermií, poškození struktury či dokonce atrofii varlat, zmenšení velikosti pohlavních orgánů. U žen mohou snižovat plodnost, způsobovat poruchy funkce vaječníků a závažné onemocnění dělohy, tzv. endometriózu. U dětí mohou způsobit vrozené vývojové vady, poškození vývoje nervového systému (včetně snížení poznávacích schopností) a narušit sexuální vývoj. Dioxinové látky negativně ovlivňují funkce hormonálního systému člověka, zejména mužských a ženských pohlavních hormonů, hormonů nadlevinek a štítné žlázy, insulinu, ale také vitaminu A či melatoninu. Dioxiny jsou toxické pro játra, slezinu, brzlík a kůži, mohou poškozovat metabolismu tuků a glukozy až po vyvolání cukrovky.

Míra zamoření objektů
Chemické analýzy prokázaly extrémně vysokou míru zamoření budov, ovzduší i půdy a podzemní vody. Nejvyšší koncentrace dioxinů přes 24 000 ng TEQ dioxinů/g (!) byla naměřena ve skladovaných zbytcích chemikálií, kterých se v objektu patrně nacházejí tuny.

Akutní toxický účinek dioxinů v ovzduší zamořených budov prokázal test s pokusnými králíky, který provedla katedra toxikologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Pokusní králíci byli umístění v klecích uvnitř objektů tak, aby byli vystaveni pouze vdechování vzduchu zamořeného dioxiny. První z nich uhynuli již 7. den pokusu a jejich pitvy prokázaly významné poškození jater, plic a ledvin.

Likvidace dioxinového zamoření
V červnu 1992 byla firmami ICF Inc. (USA), AQUA TEST, CHEMOPROJEKT a EKOHYDROGEO vypracována studie zabývající se starými ekologickými zátěžemi ve Spolaně zahrnující mj. i objekty zamořené dioxiny. Na základě této studie byla podepsána smlouva s Fondem národního majetku ČR č. 33/94, kterou se FNM zavazuje podílet se na financování likvidace starých ekologických zátěží až do výše 4 329 mld. Kč. První ze zamořených objektů (A 114) byl v roce 1998 částečně rozebrán a částečně zalit do betonového sarkofágu, na který bylo spotřebováno asi 1000 m3 betonu. Náklady na tuto asanaci činily podle vyjádření Spolany 66 mil. Kč.

V lednu 2001 byla firmou Aquatest dokončena tzv. "Analýza rizik" pro dioxiny kontaminované objekty A 1420 a A 1030, kterou jak vedení Spolany, tak odpovědné státní orgány odmítly poskytnout veřejnosti. Zpráva navrhuje 12 teoreticky možných způsobů, jak naložit s dioxinovým zamořením s předpokládanými náklady 300 až 400 milionů Kč. Podle názoru Greenpeace však mohou některé z navržených postupů představovat obrovské riziko pro zdraví lidí i životní prostředí, např. "demolice za použití trhavin následovaná spálením".

Katastrofa a její oběti
Během let 1965až 1968 onemocnělo ve Spolaně v důsledku dioxinového zamoření asi 80 lidí. Z toho bylo hospitalizováno 55 postižených, jejichž průměrný věk v době prvního nemocničního přijetí byl 36,3 let. Intoxikace se nejčastěji projevila kožními změnami zvanými chlorakné. Na kůži se vytvářely cysty, které často zhnisaly, většina změn byla na obličeji, trupu a genitálu. Mnohé projevy byly tak těžké a rozsáhlé, že změnily zevnějšek nemocného k nepoznání.

Dioxin však vedl i k poruše metabolismu porfyrinů, která se projevila temným zbarvením pokožky a dalším změnami provázejícími jaterní porfyrii. Častým nálezem byla též porucha metabolismu cukrů a tuků, únava a slabost dolních končetin, která byla prokázána i elektromyografickým vyšetřením.

Podle vyjádření jedné z ošetřujících lékařek je pravděpodobné, že dioxin byl přímo zodpovědný i za poruchu činnosti mozku zjišťovanou při psychiatrickém vyšetření postižených. Na psychických změnách se však patrně podílela i zoufalá situace nemocných: nejistota z budoucnosti, zohyzdění a strach ze smrti.

Když MUDr. Vejlupková zveřejnila v roce 1981 v americkém odborném časopise "Archives of Environmental Health" referát o průběhu otravy dioxiny u pracovníků Spolany, měl tento článek celosvětový ohlas. Přestože MUDr. Vejlupková plně respektovala zákaz komunistického režimu a neuvedla místo dioxinové havárie, stala se pro tehdejší moc "černou ovcí" poškozující tzv. "dobré jméno socialistického Československa" v zahraničí.


Spolana Neratovice, Agent Orange a Vietnamská válka
Pod názvem "Agent Orange" se skrývá směs butylesteru 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4,5-T) a butylesteru 2,4,-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4 -D). První z těchto látek byla v letech 1965 až 1968, jak již bylo popsáno, vyráběna v dnes zamořených objektech Spolany. Americká armáda používala Agent Orange v masovém měřítku jako tzv. defoliant v boji proti komunistickým jednotkám, skrývajícím se v džunglích Vietnamu. K výrobě Agent Orange Američané používali 2,4,5- T vyrobený mj. právě v Neratovicích. Spolana tehdy prostřednictvím podniku zahraničního obchodu dodávala své produkty do Vietnamu, kdy byl Agent Orange připravován přímo na leteckých základnách USA. Právě komponent 2,4,5- T vyráběný ve Spolaně, způsoboval vážné zdravotní problémy, protože byl podle dostupných informací vůbec nejvíce kontaminován dioxiny.

Kromě pracovníků Spolany byly kontaminovaným herbicidem postiženy i tisíce amerických vojáků (dnes válečných veteránů) a statisíce obyvatel Vietnamu. Dodnes jsou dioxinem zamořeny rozsáhlé plochy vietnamského území.

Připravil:
MUDr. Miroslav Šuta, Greenpeace Česká republika
Českomalínská 27, 160 00 Praha 6
tel: 02-24 31 96 67, fax: 02-311 22 89, mobil: 0603-443 140
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org
Interenet: http://www.greenpeace.cz

Prameny:
(1) Asanace objektu A 114 - Dokumentace hodnoceni vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb., Chemoprojekt Praha, duben 1996
(2) Petra Stypová: Český Agent Orange (ze Spolany Neratovice), Alternativa 1996, http://www.ecn.cz/dioxin/izspo01.htm
(3) Reakce Spolany a.s.na článek "Český Agent Orange", http://www.ecn.cz/dioxin/spolrea.htm
(4) Okresní úřad Mělník, referát životního prostředí, dopis z 30.4.2001
(5) Spolana a.s., dopis generálního ředitele z 18. 4. 2001
(6) iDNES - http://www.idnes.cz
(7) Ron Moreau, Newsweek, 3. května 1999
(8) Oldřich Lukš: 150 hoří, 12/2001, http://www.mvcr.cz/casopisy/150hori/2000/prosinec/luks.html

 TISKOVÉ ZPRÁVY GREENPEACE:

30. června 2003
Greenpeace vyzývá Spolanu k odškodnění lidí ohrožených toxickým znečištěním
Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí


5. června 2003
Greenpeace ke dni životního prostředí označili rezervaci kontaminovanou dioxiny

4. června 2003
FNM i MŽP blufovali o miliardové zakázce na sanaci Spolany
Technologie doporučená OSN a Světovou bankou podle českých úřadů "neexistuje"


19. května 2003
Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie
Úrovně dioxinů byly překročeny až pětsetkrát


13. května 2003
Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany znečištěna dioxiny a PCB

24. dubna 2003
Greenpeace: „Dioxinová kachna Spolany“ patří generálnímu řediteli Unipetrolu Pavlu Švarcovi

18. dubna 2003
Greenpeace: Kdo získá „Dioxinovou kachnu Spolany“?

28. března 2003
Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty

27. března 2003
Greenpeace se vyjadřuje ke kontaminaci Spolany

13. března 2003
Greenpeace navrhuje na Ropáka roku předsedu představenstva Spolany Pavla Švarce

18. prosince 2002
Greenpeace: Vláda musí zavřít dveře korupci

3. prosince 2002
Spolana "oslavila" 18. výročí katastrofy v Bhópálu spuštěním nebezpečné výroby chlóru a PVC

27. listopadu 2002
Úniky rtuti z chemických závodů ohrožují zdraví dětí. Největší riziko představuje Spolchemie a Spolana

19. listopadu 2002
Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny

7. listopadu 2002
Greenpeace: Zakázku FNM na sanaci dioxinů bude řešit policie

4. listopadu 2002
Greenpeace: Rozhodnutí FNM o sanaci dioxinů musí přezkoumat antimonopolní úřad

16. října 2002
Greenpeace: Na dioxiny ve Spolaně nejlepší a nejbezpečnější technologii
Miliardové zakázky FNM bez výběrového řízení otevírají dveře korupci


2. října 2002
Analýza vzorků prokázala přítomnost dioxinů i mimo areál Spolany

16. září 2002
Greenpeace podalo žalobu na Fond národního majetku

4. září 2002
Greenpeace: Inspekce objevila pod Spolanou další jedy
Spolana tají zamoření dalšími chemikáliemi


27. srpna 2002
Původci firemních zločinů se chlubí "odpovědnou péčí"
Greenpeace žádá globální pravidla pro firemní odpovědnost


22. srpna 2002
Greenpeace nabízí pomoc policejním vyšetřovatelům ve Spolaně

20. srpna 2002
Greenpeace předá ministru Trittinovi důkazy o zatopení Spolany

17. srpna 2002
Greenpeace odebírá vzorky na dioxiny u Spolany Neratovice

18. července 2002
Greenpeace a Arnika: Spolana musí zabezpečit a dekontaminovat celou zamořenou oblast

16. července 2002
Greenpeace prokázalo obrovské zamoření Spolany rtutí

4. června 2002
Greenpeace žádá globální zodpovědnost firem
Spolana Neratovice mezi firemními zločinci


28. května 2002
Spolana přiznala vážnost problémů s dioxiny a rtutí

23. května 2002
Bývalí zaměstnanci Spolany mají v krvi jedenáctkrát více dioxinů než průměrná populace České republiky

6. května 2002
Greenpeace: Spolana - dioxin ve vzduchu- rtuť do Labe

6. května 2002
Toxické zamoření ve Spolaně - Greenpeace odebralo vzorky

22. dubna 2002- Greenpeace: Dioxiny a rtuť ze Spolany stále hrozí!

4. dubna 2002
Fond národního majetku zatajuje informace
o likvidaci toxického zamoření ve Spolaně Neratovice


21. března 2002
Spolana odmítla Greenpeace přístup k informacím o riziku povodní

21. března 2002
Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní také provozy zamořené rtutí

20. března 2002
Bývalý dlouholetý ředitel Spolany nominován na Ropáka
Lživé výroky představitelů Spolany soutěží o "Zelenou perlu"


7. března 2002
Greenpeace vítá rozhodnutí Spolany postavit protipovodňovou zeď

1. března 2002
Greenpeace dosáhlo úspěchu:
Spolana konečně zabezpečí dioxiny proti povodni!


22. února 2002
Spolana zamořila toxickými dioxiny i vzduch

15. února 2002
6. února 2002 - Greenpeace podává trestní oznámení na vedení podniku Spolana Neratovice:
Povodně mohou z chemičky vyplavit nebezpečné jedy!


24. ledna 2002 - Greenpeace vyměřuje kótu stoleté povodně ve Spolaně a varuje před únikem dioxinů do Labe

17. prosince 2001- Greenpeace žádá ministerstvo životního prostředí:
posuďte zamoření Spolany rtutí podle nových zákonů


12. prosince 2001 - Greenpeace vyzývá ředitele Spolany: Dejte lidem vánoční dárek, zabezpečte dioxinové objekty!

27. listopadu 2001 - Greenpeace žádá pomoc Mezinárodní komise pro ochranu Labe:
Dioxiny ze Spolany nesmí vyplavit povodeň!


26. listopadu 2001 - Greenpeace chce upozornit Mezinárodní komisi pro ochranu Labe na dioxiny ve Spolaně Neratovice

8. listopadu 2001- Greenpeace: Ve Spolaně Neratovice hrozí ekologická havárie
Dioxiny jsou tikající bombou, která čeká na povodeň!


4. května 2001 - Greenpeace požaduje
zlikvidovat dioxinový "Černobyl" ve Spolaně Neratovice ODKAZY:

Agent Orange
http://www.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/
        A/AgentOrange.html

http://njaoc.org/facts.htm
http://www.vba.va.gov/bln/21/benefits/herbicide/
http://www.lewispublishing.com/orange.htm
http://bezjedu.arnika.org/spolana

Agent Orange a Monsanto
http://www.ohz.cz/Klamani/monsanto1.html
http://sedmagenerace.cz/1998/12KELLER.HTM

Agent Orange - méně zajímavé linky:
http://www.mts.net/~kolar/ZzK/2000/
        Vietnam.html

http://natura.eridan.cz/natura/2000/9/
       20000904.html

http://web.ujep.cz/nicova/ostatni.htm


  Greenpeace Česká republika - Českomalínská 27, 160 00 Praha 6 http://www.greenpeace.cz